TODAY -

yeZsiNbinb lEtbn waZSE mErab AmsuZ mhaKk loInSib laNmi 20gi niZsiZ SuvM sanE-yunEfM AoIdun lEhOri
Source: Hueiyen News Service

kKciZ, AepCriL 17 2021 :
gyBanNd naUreM
kuMja 1891gi AeprBiL 23d kKciZgi mnaU ciZd brBitisk soKnSib laNfMd brBitiski mSuTt HwaI HaSib waZSE mErab (waZSEmyuM mErab) poIla (mejr) AmsuZ msK SxhOdrBb laNmi 20gi niZsiZ SuvM yeZsiNbinb kna lEtbn moZsoZ AoIdun, sanE-yunEfM AoIdun lEre>

mnipur lEzaKn febrBuwari 21, 2004 d HoKSib mnipur AeNsiyNT AeNd histBorikeL monyBumeNTs AeNd AarkiAolojikeL saITs Aend rimeNs AeKT, 1976ki Aordr nMbr 5/24/99-Aes(Ae si)gi mtuZINn histBorikeL saIT Amni haIn msK Sxlb mfM Amni 'waZSE mErab poIla AmsuZ mhaKk loInSib laNmi 20gi niZsiZ SuvM' Asi AoIrKnb hoTnrKpd Acob HOdaZ lOdun laKSib pipLs myBujiyM, kKciZgi direKtr AoIrb maIcO myaZlMbM gOrcNdrBg Unbrubd mhaKn haI, kuMja 1891d brBitisk mnipurisiZg soKnSib laNfMd tMmuroMdgi cxlKSib brBitis laNmisiZg soKnSib AhaNb laNfM haIrbdi kKciZgi mnaU ciZd chi Adugi AeprBiL 23d soKnSib laNfM Asini>

laNfM Adud waZSE mErab poIla AmsuZ mhaKk loInSib msK SxhOdrBb laNmi 20n mnipurgi niZtMb zaKnnb soKnSib laNfMd HwaI kTSrBibni>

kKciZgi mnaU ciZgi laNfM Asigi niZsiZ SuvM Asi HMNnb hoTnrKpd lESidrBb pdmBsrBi niZHOSoZjM SeLcNdrB paNb yaI>

kuMja 1982gi me 12d pdmBari niZHOjM SeLcNdrB, Aar ke snahL, bi koM AmsuZ Aar ke prBiyobrTt (pi bi haIn Sxnb mnipurgi AhaNb cif ministr)n kKciZd laKtun kKciZgi niZHO lEkaIdgi konuZgi maIcO AcOb (pNdiT AcOb) AoIrMb, hOjiKn lESidrBb naUreM AmuyaImg loInn waZSE mErab poIlan HuPSifM (siSib mfM) Adu SxdoKmiNnSi>

AhLsiZ Adun waZSE mErab poIla AmsuZ mhaKk loInSib laNmi 20gi niZsiZ suvM Asi chi SudiZgi paZHoKnb mhaK msad taKpirMSi>

kuMja 1980gi marc 1d mtM Adugi AarT AeNd kLcrgi direKtr AoIbirMbi hOjiKn HbKtgi poTHaSrBbi ke AEc sorojini AmsuZ Aeke sobita Anin lEzaKki maIkEdgi waZSE mErab AmsuZ mhaKk loInSib laNmi 20gi plBaNd haPpidun niZsiZ SuvM seMdun chi SudiZgii hEkT-lEkT tMnbgi HorM tObgi wafM foZdoKpirKSi>

chi AdumKki AeprBiL 23d mtM Adugi AedyBukesN ministr AoISib yuMSaM IraboTn mfM Asid niZsiZ SuvM sannb nuZbi yuZbirMSi>

hOjiK lErib niZsiZ SuvM Asi seMgTpirMSi>

mtM Adudgi mnipur stBeT AarkiAolojigi mSad mhaK msan Sr heK ceNj-coZj tOdun seNHx Sr pirK, Sr pirKt tOdun niZsiZ HorM Asi zsi faUb paZHoKtun laKli>

niZsiZ HorM paZHoKp mtMd waZSE mErabgi ImuZ-mnuZ, mca-msu AmsuZ kKciZgi miAoI Srg tOdun hEkT-lEkT tMbgi HbK Asi paZHoKli>

kriguMb mtMd AeM AeL Ae, ministrsiZ yaUbidun paZHoKpsu yaUSrBe>

hOrMg mri lEnn ministr, AeM AeL AesiZn foZdoKpirMbd niZsiZ SuvM Asi seMgT sagTnb hoTnbigni haIn foZdoKpirmSi>

Adubu zsi faub niZHin seMgTpibgi wafMdi AmTt lEtrBi>

niZHin seMjiNbib nTtrBbdi niZsiZ SuvM Asi faub chi chigi soKciLlKli>

SoZjoM laNfMgini haIdun lupa krBor kya lezaKn kaHbidun SeB ciZb mega turisT spBorTs Am seMbidundi hoTnri>

mfM Asidi lMkoIb kyagi miTyeZfM AoIbt nTtn mnipurgi waZmd AmsuZ AtoPp lEbaKsiZd SuNdaSrBb miAoI, mnipuri kyan laKtun HOna frb, lESidrBb Ipa-Ipu kyad SuruMjbsu fxhNbiri>

kKciZgi mnaU ciZd lErib nesnL haIwe 102 IMfaL-more lMbigi kKciZ lMSaIdgi nesnL haIwe-137 (Ae)d kilometr 3/4 roMtmK laKlg lMbigi mnaKt lErib 'waZSE mErab poIla AmsuZ mhaKki loInSib laNbi 20gi niZsiZ SuvM' Asin lEzaKn suKyeZ yeZsiNbidn mtM saZn laKpn moZsoZ AoIn lEb AmsuZ mpu paNdrbbnin AESoIgi HOna frb, AESoI koK noNn IkaI SuMnrib Ipa-Ipu AHObsiZsiZgi knaguMbsiZn sanE-yunEfM AoIbgi mAoZd yu, liKlisiZ, Aca-AHKki mkunciZb caISaIdun lErMb HeZnbd wasLd nuZzaItb faUI>

mnipur lEzaKn histBorikeL monyBumeNT kya seMgTlgni haIn cif ministgr noZHoMbM bireNn foZdoKSib wafMsu lESrBe>

kKciZgi mnaU ciZd lErib, lEzaKn histBorikeL saIT Amni haInsu msK Sxbirb mfM Asi niZHin seMgTpidun lMkoIbsiZgi puKniZ ciZsiNfM Am AoIbSK nTtn AESoIgi Ipa-Ipu AHObsiZgi mfMd knagumb/knaguMbisiZn hEkT-lEkT tMb laKcbd SudoZnbgidmK lEzaKn mpuZ fan seMgT sagThNniZI haInsu maIcE gOrcNdrBn lEzaKki puKniZ ciZsiLlKSi>


MAYEK NEWS - 18, APR 2021