TODAY -

bi je pidi pCropegNdad cTp partini< AokCrM Ibobi
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 20 2021 : vartiya jnta parti (bi je pi) Asi ciNg SuTk kaNndb pCropegNdad cTp partini>

miyaMd msigi SudM UTtun SxhNb mHO tare haIn zsi koZgCres vbNd paZHoKSib distCriKT koZgCres kMmiti AmsuZ bCloK koZgCres kMmitisiZgi ApuNb mifMd sruK yasib si AeL pigi lidr AokCrM Ibobin foZdoKSCre>

mhaKn haISi, koZgCresn lEzaKlizE mtMd seNtrgi koZgCres luciZbsiZd haIjrubdgi kxladgi AsaM raIfLs lOHoKtun mnipurgi miyaMd kxla Asi SuTsiNnSibni>

IMfaL-tupuL-jiribaM reLwe pCrojeKT Asisu mtMdugi pCraIM ministr mNmohNn UreP-UyuZ tMSibni>

reLwe pCrojeKT Asigi HbKsiZ cad 60-70 faUb koZgCres lEzaKki mtMd loIsiLlMlbni>

hOjiKti pCrojeKT Asi kMdOSCrbno SxdCre>

kuMja 2020d sab loIgni AmuK haI, kuMja 2022d loIgni AmuK haI, mfM mraZ Sxdn lEri>

zKlibdi UreP-UyuZ tMdun seMgT-sagTpgi HbK cTHrib reLwe pCrojeKT Asigi sruK AoIrib IMfaL reLwe sCtesNgi UreP-UyuZ bi je pin tMb, yuniyN ministr nitiN dgkarin SCwaIdgi saZb tneLgi UreP-UyuZ AmuK huNb Asini>

kuMja 2016-17t AhaNb mnipur raIfLski gCraUNd paZHoKSib HOrM Amd yuniyN tCraNsporT AeNd haIwejgi ministr nitiN gdkarin mnipurgi lMbi-HoZgi INfCrasCtCrKcrsiZ seMgTnb lupa kCror 22,000 kaISCre haIbdu kdaId cTSCrbge>

fCreMwarK AegCrimeNTki mtaZd pLldun AokCrM Ibobin haISi, koZgCres partin fCreMwarK AegCrimeNTt kri yaUbge haIbdu miyaMd SxhNbiyu>

AegCrimeNT Adun mnipur miyaMgi ApuNb sKtMd kaIhNb yaroI haIbgi fireP lOSCre>

koZgCresn knaguMb furuP AmTtd soKnb tOb lESide>

ciZ-tM puNn caUSTmiNnbgi mtaZd mipuM SudiZmKn AmTt AoIn liZjeL maNnn hoTnmiNnb mHO taI haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrMdug mri lEnn mnipur pCrdes koZgCres kMmiti (AeM pi si si)gi pCrsideNT gobiNdas koNHOjMn haISi, seNtrdsu sCteT Asidsu lEzaKlib bi je pi Asi AoIdb yaMn zaZb hEb partini>

koZgCres partin mnipurd chi 15 lEzaKSib mtMd miyaMgidmK kri AmTt tOrMdbdOn mSoIn zaZlibsi zKI>

koZgCresn mnipur miyaMgidmK kri kri tOSibge haIbgi riporT kard seMdun puHoKli>

koZgCres krmisiZn riporT kard Asid yaUrib warolsiZ Asi mnipur miyaMd paK sNn sxhNnb hoTnsi>

koZgCres partidi paK sNn mra tarb AcOb parti Amni>

lEbaK Asin niZtMb fxnb hoTnbd koZgCreski luciZb kya HwaIn poNHa piSibni>

mtMdud bi je pidi poKtCri>

bi je pi Asi miyaMgi mayoKt lEb partini>

mSoIn cThrib miyaMgi mayoKt lEb polisiZ Asi miyaMd mmuT tan SxhNb mHO tare haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>

HOrM Adud si dbCliyu sigi meMbr gaISazM, AeM pi si sigi HOpubsiZ Amdi koZgCres partigi krmi kyasu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 21, JAN 2021