TODAY -

'seNtCreL tCred yuniyNsiZn me 22d lEbaK siNb HuZn pCrotesT tOgdOri'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 20 2020 : seNtCreL tCred yuniyNsiZn me 22d lEbaK siNb HuZn pCrotesT tOgdOri haIn AoL Indiya tCred yuniyN koZgCres mnipurgi koAordinetiZ bodigi cCyermeN AeL sotiNkumarn pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, joINT pCleTforM Aof seNtCreL tCred yuniyNsiZn maleM siNb HuZn sNdorKlib kovid-19n miyaMd pib Awa-cEHeZ mrK Asid su-noMlib siNmisiZd lePp lEtn Awa-cEHeZ pire>

lEbaK Asigi seNtCreL tCred yuniyNsiZ, Ae AaI ti yu si, si AaI ti yu, AEc AeM Aes, Ae AaI yu ti yu si, ti yu si si, Aes I dbCliyu Ae, Ae AaI si si ti si, AeL pi Aef, yu ti di sin diLlid lEb gaNDi smadi rajGaTt cra heNdun me 22d pCrotesT tOgni>

mnipurgi AoIn numiT Asid sCteT Asigi tozaN tozaNb mfMsiZd seNtCreL tCred yuniyNsiZd kovid-19gi AHiZbgi kaZloN zaKtun pCrotesT tOgni>

peNdemiK AoIrb kovid-19n mrM AoIrg lEzaKn zaIhaK lEtn tozaN tozaNb cTn-kaZloNsiZ HoKpn suni-noMlibsiZd Amdi micM-miyaMd caUn SudoZcadb Awab cEHeZ pire>

tozaN tozaNb tCred yuniyNsiZ Amdi tCred yuniyN kyagi maIkEdgi pCraIM ministr AmsuZ yuniyN lebr ministrd siNmisiZgi mpuZ AoIb SuTsumL fxhNnb Amdi HbKtgi lOHoKpidnb ceroL kyarK pisiNSCre>

mdugi cP cab paUSuM hOjiK faUb fxdn lEri>

AmroMd, lEzaKn laUHoKSib SudoZcab kyagi mnuZd canb ceZ-caK fxhNnb, nupisiZgi Amdi siniyr sitijNsiZgi seL HadoKnb AmsuZ gCrasruTt yOhNgdb kya yOhNb zMdn lEri>

AN-AorgnaIj warkrsiZgi caKHuZ fxhNb lEtCri>

siNmi kya HbKtgi lOHorKp, SuTsumL fxdb, mSoIgi lEfMdgi taNHorKp kya yaUnre>

lEfM lEtCrb kyan lMbid sEdaZfM lOdun lEri>

maIgCreNT warkr kya mSoZn ciZ-maN, lObuK-lMhaZ faUdun myuM maIkE tMn cTpd puNsi loMb yaUSCre>

Awab kya mayoKnrib Asigi mHKt siNmisiZn noZmd puZ 8 HbK subgi puZfM Adu HugaIrg AheNb puZ 4 heNgThNdun HbK subgi puZ msiZ heNgTle>

noZmd puZ 12 HbK subgi mtM AoIhLlKp HOsiL Asidi siNmisiZbu tuhTpni haIn tCred yuniyNsiZn lOdb zMde>

mpusiZgi SudoZcab yeZlg lebr lo kya seMdoKli>

AwaZ noZpoK AmsuZ mnipurgi mpaNd lErib siNmisiZ, mhEroIsiZ Asisu AtoPp sCteTki miAoIsiZn taHi-taAoIn tObiri>

hNHn yeZbibn mrM AoIrg mSoIn lErib mfMsiZdgi taNHoKpirKp yaUri>

lEzaKn mSoIgi can-HKnb Amdi lEnb mfM siLlKtb kya Asi lEzaKn micMbu zaK seNdCre haIn taKpni>

seNtCreL tCred yuniyNsiZn kovid-19gi Awa-cEHeZ mrKt tzaIfdn siNmisiZgi dimaNdsiZ puSTtun mnipurdsu mfM kyad me 22 d pCrotesT tOgni>

siNmisiZn HeZnrib fivM kya Asid AsiguMb SoZHaZ Asi paISTlKpni>

loKdaUNn mrM AoIrg suri-noMlib siNmisiZd cEHeZ fxli haInsu ceroL Adun mSa tari>


MAYEK NEWS - 21, MAY 2020