TODAY -

loN lOrg kaZloN cuMn siZbgi hEnbi HMnrKlibsi Afb SudMni< ti AEc hemo
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 20 2020 : loN lOrg kaZloN cuMn siZbgi hEnbi HMnrKlibsi AfbSudMni haIn UripoKt lEb paNHoIbi haUjiZ faInaNs kMpeni limitedki menejiZ direKtr tiAEc hemon zsi mhaKki Aofis kad paUmisiZg Unbd foZdoKSCre>

mhaKn mSa tan haISi, kovid-19g loInn hiZmiNnrbsu lLloN-ItiKk mri lEnb HbK HOrMsiZ hOSib sePteMbr 1dgi mhOsaguM paISTp hOre>

sCyer hoLdrsiZ, INvestrsiZ, faInaNsiAeL INsCtitCyusN AmsuZ lLloN ItiK tOb miAoIsiZn msa-msagi mruAoIb HOdaZ myeK seZn SxmiNnb mHO tare>

seNmiTloNgi fivM fgThNnb sCyer hoLdr Amdi INvestigetrsiZgi velCyu SxmiNndun AwaZb HaKt IkaI SuMnb mHO taI>

faInaNsiAeL INsCtitCyusN Amgi cP cab velCyu SxmiNnb, AwaZb HaKt IkaI SuMnb AmsuZ seL purib kstmr Amgi cP cab mruAoIb HOdaZ SxmiNnb yaMnmK tzaIfde>

seL-HuMgi fivM fgThNbg loInn mipuM SudiZmK faInaNsiAeL fCridM fxnbgidmK kriguMb HbK Am tOdCrizEd maZjOnn Af-fTt SNHhOb mHO taI>

knaguMbn loN lOb tarbsu mtM can loN siZbgi hEnbi HMgdbni haIn mhaKn mSa tan foZdoKSi>

mhOsag maNndb mAoZd loN lOrg siZdbgi hEnbi Adu Ub fxSidCre haIn pLldun mhaKn haISi, loN siZdCrg maZjrib Asi loN lOrib miAoI AduSKtni haIb msa-msan SxnrKle>

AduMAoInmK knaguMb miAoI Srdi mtM can loN siZbgi hEnbi lEtbguM tOri>

lLloN-ItiKki HbK HOrM Am paISTpd loN Amdi faInaNsiAeL sporT yaUdn maI paKp zMloI haIbsi mipuM SudiZmKn Sxnrb wafMni>

miyaMgidmK mteZ paZnb lErib faInaNsiAeL INsCtitCyusNsiZn pirib kaNnbsiZ kaZloN cuMn lOnb hoTnfM HoKI haInsu mhaKn foZdoKSi>

paNHoIbi haUjiZ faInaNs kMpeni limitedn pirib kaNnbsiZgi mtaZd mhaKn haISi, Had lupa 15,000 fxb miAoI Amd hoM loN lObgi SudoZcab fxgni>

AmKp AmTt yaUdn saZlb chi 15 miyaMgi HOgL tOdun laKlib faInaNsiAeL kMpeni Asin pirib SudoZcabsiZ mipuM SudiZmKn kaZloN cuMn lOhOnb hoTnbiyu haInsu mhaKn AapiL tOSi>


MAYEK NEWS - 21, NOV 2020