TODAY -

'AartisTsiZn AtoPp lMgi jgoI mSLsiZsu nEngdbni'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, febCruwari 21 2021 : AartisTsiZn AtoPp lMgi jgoI mSLsiZsu nEnb mHO taI haIn kors reprtri HiAetrgi faUNdr direKtr da. rtN HiyaMn foZdoKSCre>

jwahrlaL nehru mnipur daNs Aekademi, IMfaLn siNdun Aekademi Asigi AoditoriyMd numiT 7ni cuPn paZHoKkdb 'AoKcri yeniZHa' haIn miZHoNb mnipur solo daNs festibeL hOdoKpgi HOrMd mhaKn wafM Asi foZdoKSibni>

HOrM Adud sxgiT natK Aekademi, nCyu deLligi depCyuti sekCretri raju das, jwahrlaL nehru mnipur daNs Aekademigi ritayrd siniyr koriAogCrafr ti AEc caUtoMbi AmsuZ Aekademi Asigi IN-carj direKtr pi bilasn mHxsiTn sCpeL INvaIti Amdi gesT Aof Aonr AoIn sruK yaSi>

cif gesTki waroLd da. rtN HiyaMn haISi, AartisT Amgi puNsid hoTnbgi AroIb pNSE lEte>

sCteT AsiSKtd miTyeZ HMbgi mhuTt AtoPp sCteTsiZgi jgoI mSLsiZ nEndun AnOb lOsiZ taNsiNnb hoTnb tzaIfde>

risors waTp mrMn hOjiK faUb mEtE jgoIn SuMmaZ caUsiNb zMdn lErKpgi mAoZ Am Ub fxli haIn pLldun mhaKn haISi, jwahrlaL nehru mnipur daNs Aekademig SuTsMndun hirM Asid ASNnb HOraZ HOsiL lOSTp mHO taI>

jgoIgi mhEroIsiZbu AtoPp sbjeKTki mhEroIsiZg maNnb HaKt lOb zMdCri>

jgoIgi AartisTsiZn HiAori AmsuZ pCrKtikeLgi mtaZd mmuT tam Sxmn hoTngdbni haInsu mhaKn foZdoKSi>

pNb yabdi, hOgTlKlib AartisTsiZ puKniZ HOgTnbgi waSLloNd Aekademin AsiguMb mSLgi solo daNs festibeL paZHoKtun laKSibni>

Ha Asigi 28 faUb paZHoKkdOrib AoKcri yeniZHa haIn miZHoNb festibeL Asid tozaN-tozaNb kLcreL INsCtitCyusN 24gi nha AoIrib jgoI sab AartisT 34n sruK yagdOri>


MAYEK NEWS - 22, FEB 2021