TODAY -

tMHirb laIna kovid-19gi safu, miyaMn lOmiNngdb HOdaZsiZ lOmiNndun hiZmiNnsi < yu si AeM
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 21 2020 : tMHirb laIna-laIcT kovid-19gi safu Amdi AESoI miyaMn lOmiNngdb HOdaZsiZ lOdun hiZmiNnsi haIn yu si AeMgi AaI pi Aar sekCretri bi AeM yaImn pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, numiT Srni Asid lMdMsid kovid-19gi laIcT safu Amg loInn Akib fxn Anab msiZ heNgTlKli>

marc 24dgi hOn cTHrKSib loKdaUN Amdi krfiyun numiT 100 niroM sujiLlKlb AmsuZ AoIrKlib fivM Asin mSa saZHb yan lErKp Asid miyaMn kri tOb yaI haIbgi waSLd hiZnb lMbi Hidb yadbgi tzaIfdb Am laKle>

yu si AeM kovid-19 Aes ti Aefn lEzaKk taNndun seKtr naIna SaIdoK-SaIjiN tOdun kMdOn hiZmiNnnb hoTngdge haIbgi wafM, HbK HOsiL yaTHoKmiNnb hoTngni>

lNnaI kMpeni Amdi tozaN tozaNb farMsiZd IMpCloyisiZgi hagi toloP lupa 15,000 dgi tan fxb Amdi I pi Aeft rejistr tOrb siNmi SudiZmKn SudoZcab fxnbgidmK marc 26t pi AeM ji ke waIgi mSad lupa 1.70 laS kCrorgi pekej laUHoKSCr>

mnipurd ApuNb I pi Aeft rejistr tOb kMpeni 403ni>msigi mnuZd marc Hagi AoIn IstabClismeNT 182 SKtmK SudoZcab lOSi>

AepCriLgi AoInsu 312 SKtmKn lOSi>

cTHhOrib lNnaI sCkuL Amdi kMpenisiZ IMpCloyi 100 gi mSad lEb toloP lupa lisiz 15gi mSad fxb siNmisiZn cad 90 AoIb IstabClismeNTsiZgi kMmitisiZn HOsahOdb nTtCrg SudoZcab Asi lOniZdCrib Asigi wahNHoK lEgni>

lObuKt humaZ mmL faUb hNjiNdn puHoKcrib poTHoKsiZgi yoNfM Sxdbgi Amdi yoNb cTp yadbgi maZ-taKli>

AoIrKlib fivM Asid AzMb HaKt IMpCloyrn IMpCloyisiZbu yoKSTpiyu>

AESoI SudiZmKn sCteT lEzaKn HoKlKp AedvaIjri Amdi cTn-kaZloNsiZ HugaIdn cTmiNnsi>

yu/haUs/Aofis/AsaNb yuM/yuMsiZn yaMdCrbd Ha 3di AsaNb yuMgi seL cad 50 SKtmK lObiyu>

Aar bi AaIn faInaNsiAeL tCraNjeKsNsiZd Ha 3gi AoIb moretoriyM laUHoKSibguM mnipurdsu Ha 2 dgi tadn pCraIveT beZK Amdi maIkCro faInaNs tOrib SudiZmKn moretoriyM laUHoKpiyu>

sCteT lEzaKn ImrjeNsigi mtM Asid SCwaIdgi heNn AcOb HOdaZ lOdun HwaI SubaKt haPlg koronavaIrs laNHeZnrib heLH keyr wrkrsiZ, doKtr, nrs, tekCnikeL sCtaf, midiya parsN, pulis Amdi lEkaI lEkaIsiZgi si kCyu sigi vlNtiyrsiZ Asibu msK Sxb UTp AoIn AheNb miTyeZ cxdun mSoIbu lEbaKki HbKt msK Sxb Amdi mSoIgidmK ASNnb HOraZ AmsuZ IkaI SuMnb pibinb HOraZ tObiyu>

pCraIveT farM Amdi kMpenisiZnsu mSoIgi IMpCloyisiZd meKsimM sporT pidun selerisiZ siNb yab siNdun pibiyu>

lNnaI hospitaLsiZnsu lEzaKt mteZ paZdun kCwarNtiN seNtr, AaIsolesN ward Amdi kovid-19 tCriTmeNT seNtr liZdun mteZ paZnb HOraZ tObiyu haInsu mSa tari>


MAYEK NEWS - 22, MAY 2020