TODAY -

pCro< paNden diLli haIkorTt tOrKp keski wayeL zsi cTHrgni
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2020 : mnipur yunivrsitigi vaIs caNseLlr AoIrMbdgi mhEkoL Asigi kMmCyuniti AhuMn lEbaK miyaMg loInn cxsiNSib AkNb SoZjxdgi fM Asidgi sspeNd tOrb mtuZ cTlib kuMjasigi febCruwari 21d ministCri Aof hCyumeN risors divlPmeNT (AeM AEc Aar di)n HoKp Aordr Amn dismis tOSCrb pCro< AdCy pCrsad paNde (pCro< Ae pi paNde)n mhaKpu dismis tObbu siZnrKp kes AmsuZ AeM yugi AnOb vi si Am haPp haroI haIrKSib siviL miselins (si AeM) AepClikesNg puNn AnimK hyeZ haIkorT Aof diLlin SNnnbgidmK lisT tOSCre>

AeM AEc Aar digi depCyuti sekCretri surT siZhn mhaKpu dismis tObgi HoKSib Aordr nMbr-Aef. nMbr-33-06/2018-si yu. 4bu siZnrKSib pCro< Ae pi paNdegi riT pitisN (siviL) Adugi nMbr-4031 Aof 2020ni>Adug mhaK msamKn AepClikaNT AoIdun mnipur yunivrsitigi AnOb vi si Am haPnbgi marc 16, 2020d HoKp AedvrtijmeNTki mtuZINn cTHrKSib posT Asigi rikCruTmeNT pCroseski mayoKt wakTlKSib si AeM AepClikesN nMbr-14450 Aof 2020ni>kes AnimK diLli haIkorTn lOSTlg korTsigi jstis jCyoti siZhgi beNst msigi wayeL HeZSaZ naIn cTHdun laKSibni>

loInn kes Anisigi cTHrKlib wayeLgi mSa tab sruKsiZ cTHnbgidmK hyeZ korT Asid puLlP lisT tOSCre>

kes AnimK korT Asid kovid-19gi pCrotokoLsiZ zaKlg vidiAo kNfreNsiZgi SuTHaZd wayeL cTHgni haIri>

Cro< Ae pi paNden mhaKki siviL riT pitisN Asidn mhaKpu mnipur yunivrsitigi vaIs caNseLlr AoIbdgi sspeNd tOSib, mhaKki mHKt seMSib INdipeNdeNT meMbr Anigi INkCwarigi riporTt yuMfM AoIdun dismis tObbu celeNj tOrKpni>

INkCwari Adun msigi logi mtuZINb cTn-kaZloNsiZ zaKn paZHoKSide>

mrM Asin msibu 'INkCwari' Amni haIdun lOb yaroI>

msid yuMfM AoIdun mhaKpu dismis tOb yaroI haIbsini>

Adug mhaKki si AeM AepClikesNdn mhaKpu dismis tOrKpbu yaroI, cTnfM HoKte haIdun wakTlg msigi wayeL cTHribn kes Asigi waroIsiN purKtun lESaI tandCrizEd AeM yud mhaKki mhuTt AnOb vaIs caNseLlr Am haPp yaroI>

haPnbgidmK lOSTlKlib msigi HbKsiZ lePhNdun HMbiyu haIbsini>

AduM AoInmK haIkorT Aof diLligi beNs Asin kri krMb wayeLgi Aordr pirKkdge haIbdudi zaISib tari>

pNb yabdi, mnipur yunivrsitigi haZdun lErib vaIs ceNseLlrgi fM Asi meNsiNnbgidmK marc 16, 2020d AedvrtijmeNT HoKtun msigi pCroses loIsiNSCrb AeM AEc Aar din haIkorT Aof mnipurdn vi sigi HbK IHOrMsiZ paZHoKhNnbgidmK pCro< vi si nTtCrg siniyrmosT pCrofesr Am SNbd Ayab pibiyu haIudn haIjrKp lEribni>


MAYEK NEWS - 24, NOV 2020