TODAY -

mitE (mEtE) hiZli Amdi hiZSigni< mitE tCraIb yuniyN
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2021 : mitE (mEtE) hiZli Amdi hiZSigni haIn mitE (mEtE) tCraIb yuniyN, kbo lEkaI, IMfaL IsT distCriKTki pCrsideNT slaM gOrkisCwrn HorKp ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin mSa tan haI, lMmiT-tumiTki fivM yeZlurgdi tseZn ciZlEpaK Amni haIn ASx AhE kyan tTtn haIrib mnipur Asi yeLhOzEdgi tCraIb mSL kyan SuNdarKli>

furuP mseLgi mrKt Amg Amg carO-mOrOndun, kMmN AeNsestr kya laTmiNndun Amdi Igi mri zaKmiNndun SuTkN paZgNn paNmiNnrKSib AESoI tCraIbsiZgi mrKt puwarigi taZkK Srd mpaNgi IHiL Srn SaIbuZ SaIbuZ tanhNdun zsidi yaMn tusoL maNsoNb lEbaK Am tPn tPn AoIrKli>

mitE (mEtE) tCraIbsiZn msagi furuPki sKtM Amdi lMSE Asi zaKcnb lEj-lEjb waSL lOsiZ, HOna-paZgL puHoKndun AkNb SoZjx kya mHx-mHx cxsiLlKpgi sruK Am AoIn mitE (mEtE) tCraIb yuniyNnsu chi kyagi mmaZdgi mitE (mEtE) AESoIOsi knano, krMn hOrKpno, naT-laIniZn krino, SuNnaI Asin nxlib Awa-cEHeZ myaMsin kri krino Amdi puMnmK Asidgi mtO krMn naNHoKtun mtiZ lEb SuNnaI Am AoIgdge haIbsi nEndun, HijiN huMjiNdun AsaNb miTyeZgi HOsiL kya puHoKnb kNn hoTndun laKli haIri>

ceroLsin haI, mitE (mEtE) AESoIgi puNsi mreL, hiZbgi HaK, seNmiTloNnciZb SuNnaIloNsiZ Asi kuPn SNndun tuZ koIgdb HOraZ kya paIStp zMhOdCrbdi AESoI furuP Am AoIn maleMgi kLl-kLlb furuPsiZgi mrKt mtiZ lEn Isagi sKtM zaKn mtO krMn hiZhOgni haIbgi lMbeL Hib suKfx fxloI haIbsi mitE (mEtE) tCraIb yuniyNgi AceTp Hajbni>

mtiK mzaL lEb, min laKcb yadb mizoNdgi nirg Amdi purg cadb furu8P Am AoIbd kri kri mcaK mcL cxbge haIbduni hOjiK AESoI myaMgi maZd tarib wafM Asi>

hirM AyaMbd IrMdMgi poTHoK mraZ kaIn puHoKpdi laIrdn mirMgi poTHoKn mpuZ AoIn SuduM cNsiNSCrb AESoIgi seNmiTloN Asi kuPn SNHrurgdi tseZn kiniZzaIni haIrdun ceroL Asin haI, tCraNs AesiyN haIwe seMlKlib Amdi AeKT IsT polisinciZb kya laKlb mtMsid lLloN-ItiKki lMd mitE (mEtE) tCraIb Amdi lMdMsigi AtE tCraIb myaMgi AceTp mfM lErroIdCra haInsu SCwaI miyaMn mipaInb heLlKli>

mirMdgi pusiLlKp hargi waHoK mrKt yaMn wan wan lO Ujrib AESoIgi lOmi miyaMgi mraIbK Asi knan lePpigdOri>

AESoIgi lObuKsiZdgi loKcb fOn yoNb siTlKtb Adug mirMgi ceZn muNnbd mi haTtoKngdOre, waHoK ceZ haIbdu AoIre>

soMdn, lO Unb lObuKsiZ kNb zMnrKtbgi fivM Amsu kNn mayoKnri>

laIriK tMlurg toloP cab HbKSK taNnbd puNsi maZnrb, kCwaliti yaUsiLlKtCrb AESoIgi AedCyukesN sistM Asin krMb mtMd AAoNb purKkdOrivb haInsu hxlKli>

laIriK tMSE tMlurg lO-IxSoL yoLlg pulis/sifaI SNgni, toloP cab HbK lEgni haIbgi waSLloN Asin mitE (mEtE) SuNnaI Asi krMb mayoNd pugdOri haIbsi SNbd AsuM AsuM mMsiLlKli>

IleKsN mya myad SoIcaK kya HaK HaKtun gvrNmeNTki HbK kya kya kObgi kuMmEsu SCwaI puMnmKn HwaI yaUn yeZ yeZdun lErib Asi mitE (mEtE) tCraIb yuniyNn yaMn luMn lOjri>

yunivrsiti, kolej kya kya lErbsu SuNnaI Asin paMlib AAoNb Adudi Ub fxndCri>

lO Urg kEdOndoIno, toloP cardi hiZlni haIb waSLloN Asin cTnbi-Hajnbi Am AoIsiLlKpg loInn migi HOjaL zaIrg Isagi loL, naT cTnbi, laIniZ kNgni haIn SarO-laIrO ceNnrib kya Aisn taKlib furuP Asigi HaK Asini mitE (mEtE) tCraIb yuniyNn ka heNn miTyeZ cxjrib>

haIrurg 'mitE (mEtE) di muTlni' haIbsi yaMn toIn haInE>

mitE (mEtE) di hiZli Amdi hiZsu hiZSigni haIbsini mitE (mEtE) tCraIb yuniyNgi waSLloNdi>

fivM puMnmKt cx-cx laUn hiZb zMnb hoTnmiNnsi>

laIAoISCrb Ipa-Ipu myaM Adugi SuduZ INmiNndun furuP Asi maleMdgi muTSidnb tOfM HoKp HOsiL puMb yaTmiNnsi haInsu noLluKcri>

lEbaK miyaMg puLlg HbK tOmiNnb hOdCrizE chi mri mzagi mmaZdgi hOn mitE (mEtE) tCraIb yuniyNn mitE tCraIbki sosiAo-IkonomiK srve kya tOdun Amdi mpuZ fab IHnogCrafiK AekaUNT Am myeK seZn HMnb hoTndun laKli>

lMdM sigi lMmiTloN, SuNnaIroL, puNsi mreL, seNmiTloL, naT-cTnbi Amdi laIniZnciZb kyasi yeZlurg AESoI mitE (mEtE) tCraIb Asisu INdiyN kNstitCyusNgi zaKlO mSad sedCyuLd tCraIbki lisTt yaUhNnb hoTnb haIbsisu mitE (mEtE) tCraIb yuniyNgi mruAoIb paNdMsiZgi mnuZd Amni haIri>

ceroLsin haI, mhOsa laIreMbin mraZ kaIn SudoL tObirMlb IrMdM Asigi mmL yaMlb necreL risorses Asi zaK seNdun Amdi caUSThNdun lMdM Asigi seNmiTloN Amdi mhOsagi SL Ani tun fgThNb haIbsi AESoI yeLhOmi puMnmKki soIfdCrb HOdaZni SNjrg mitE (mEtE) tCraIb yuniyNn lMdMsid SuNda lEtamiNnrib tCraIb puMnmKk cTmiNnb haIb fireP lEjE haIri>

laIAoISCrb AESoIgi Ipa-IpusiZ Adun zaKpirMb AESoIgi lMSE zsidi AESoI miyaMgi miTmaZd Un Un sguN tOri, sMbLn hwaImtoN cari>

yuMdaZbn kEnaIbgi Amdi lO mpu yoZn taNbgi wari Adu toIn niZsiZhLli>

IpalaI-IpulaI kyagi Arub laIfM-tiNfM kyad lePtn siZnrKpd AESoI paZgL puHoKmiNnb zMdCri>

Adug soMdn AESoIgi AwaZb HaKki furuPni, AarT AeNd kLcrd InaK yaMn SuLli haIdun poZHoK-caUHoKli Amdi deLlidgi HadrKp seNfM Sr AduSKt zaIdun lEnri>

loInn yoZ myaM mrKt caKyoM HoKtun AzM AzMb caISaInri>

saNn-SoTnbd fn Icx HOrbsu AESoIgi yeLhOzEgi msaNn myaM Adudi AESoI saNnpuZdgi tPn tPn muTsiLlKlib Asi knan kri polisi seMbigdOri haInsu hxlKli>

hirM SudiZd mirMgi poT cE, mcaK-mcL Amdi waSLloN kyan lePtn yaNsiLlKlib Asid AESoIgi AseZb kLcr Amdi tCredisN kyasigi mraIbK liZSTlib yunivrsiti kyasin lePpib zMgdOribCra, AESoI puMbn nuZnaZnrib hirM AyaMb Asid vijN yaUb polisi seMbidCri, seMlib Sr Asisu mmiZtgi AoIn ced HMbirib Asid mitE (mEtE) tCraIb yuniyNn AkNb miTyeZ cxjgni>

SuNnaI Asi kNnb luP kya Am HorKle haIn hraUrurbsu mnuZddi liZjeL maNndbgi mcoI mcoI tanrib kya Asinsu miyaMgi niZb kaIhNdbsu nTte>

mitE (mEtE) di muTlni haIdun suM suM lEHoKtun kri kri tOmiNnsige haIb wafM Asin maZd HMjrg mitE (mEtE) tCraIb yuniyNn IfuruPca puMnmKk HbK tOmiNnrsi haInsu ceroLsin mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 24, NOV 2021