TODAY -

'kClas teNgi AegjaminesN paZHoKtn pCrmosN pibiyu'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 02 2021 : AoL mnipru rikgnaIj pCraIveT sCkuL weLfeyr AesosiAesN, IMfaLgi maIkEdgi sekCretri dbCliyu surjiTn zsi cif ministrd pisiNSib memoreNdM Amd hOjiK mayoKnrib kovid-19gi Anisub web Asin mrM AoIrdun seNtCreL bord Aof sekeNdri AedCyukesNn AepCriL 14d HoKSib notifikesN Amgi mtuZINn haIrib bord Adun lOdun paZHoKkdb kClas teNgi AegjaminesN keNseL tOSib AduguMn mnipurgisu bord Aof sekeNdri AedCyukesN mnipurn paZHoKkni haIn HOraZ tOrMbdgi yEHoKtun HMlib kClas teNgi AegjaminesN Asi paZHoKpgi mhuTt msigi mhEroIsiZbu pCrmosN pibidun AHub mtMd mHxgi AeleveN kClast mSa tan mhE msiN tMnb HbK lOSTpiyu haIri>

kriguMb kClas teNgi AegjaminesN mayoKngdb mhEroIsiZ Asigi mrKtgi haIrib Hbk Asid yaniZdb yaUrKlbsu hOjiK mayoKnrib fivM Asi frKlb mtMd mSoIgidmK AegjaminesN paZHoKpiyu haIri>

AesosiAesN Asigi maIkEdgi memoreNdM Asid pNSib AtoPp wafMsiZdn kaUNsiL Aof hayr sekeNdri AedCyukesN, mnipurn lOdun paZHoKkdb kClas AeleveNgi AegjaminesNsu AHub mtMd AraIb AmsuZ Aevrej taIP kMponeNTsiZ yaUb wahxsiZ seMbidun magi magi sCkuLsiZd AegjaminesNsiZ paZHoKhLlb mtuZd pCrmosN pinb HbK lOSTpiyu haIri>

loInn haIrib solCyusNsiZ Asi HbKt AoNHoKpd SudoZcadb mayoKnrKlgn I AegjaminesN/AoNlaIn AegjaminesNnciZb paZHoKnb HbKsiZ lOSTpiyu haIri>

knaguMb paZHoKkni lePlib kClas teNgi AegjaminesN Asid Hajb caUn HMlib mhEroIsiZgidmKtdi ASNnb meriT tesT Am paZHoKpibsu yaI haIri>

haIribsiZ Asi hOjiK lErib fivM Asin haI sCkuL liviZ srtifikeT AegjaminesN paZHoKp zMloIdbgi fivMd laKp AmsuZ kClas AaITtgin teN faUbgi mnuZd lEb mhEroIsiZgidmKt fijikeL nTtCrg AoflaIN kClassiZ cTHrbsu mSoIgi selebssiZ kvr tOnbgi mtM Ha 2/3 SKtmK fxlKpdgi haIrib HOraZsiZ Asi lOSTinb haIjbni haIri>


MAYEK NEWS - 03, MAY 2021