TODAY -

cif ministrn matCru vNdn sPtah loNc tOSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 2 2019 : pCrDaN mNtCri matCru vNdn yojn (pi AeM AeM vi waI) gi mSad metiniti binifiT pCrogCraM cyoL Am cTHnb cif ministrn matCru vNdn sPtah loNc tOSCre>

cif ministr sekCretriyTki kebineT hoLd zsi paZHoKSib HOrM Amd cif ministr noZHoMbM bireNn matCru vNdn sPtah loNc tOSi>

soseL weLfiyrn siNdun paZHoKSib HOrM Adud wa zaZldun cif ministr noZHoMbM bireNn haISi, lEbaK Asid kuMja 2017 d sCkiM Asi hOdoKSibg loInn hOjiK faUbd miAoI kCror 1.2 roMd kaNnb fxhNSCre>

lMdMsid sCkiM Asigi mtaZd Sxb waTpdgi fxfM HoKlb miAoI kyan sCkiM Asi fxdCri>

sCkiM Asigi SudoZcab lObgi caZ Asi yaMn waTli>

matCru vNdn sPtah haIn loNc tObg loInn cyoL Asigi mnuZd mnipurgi tozaN-tozaNb mfMsiZd lEzakki AofiseLsiZ cTtun sCkiM Asigi mtaZd SxhNnb Amdi binifiT pinb miTyeZ HMli>

sCkiM Asi IpClimeNT tObd waTcAeP gCruPkuMb seMbd yaMn kaNngni>

AofiseLsiZn waTcAeP gCruPt I-paU faUnb yagni>

ciZgi lM Amdi mnuZ hNjiNn lEb mfMsiZd Aewarnes waTpn SudoZcab fxbgi caZ Asi yaMn waTli>

Ae di si meMbrsiZ, vilej AoHoriti Amdi pNcayeTti raj INstitCyuTki miAoIsiZsu sruK yahNdun sCkiM Asi maI paKhNnb hoTnsi>

sCkiM Asigi HbKsiZ mpuZ fan cTHb AofiseLd mnanciZb piyu haIb wafmsu mkoK HoZb AofiseL kyad HMSi>

HOrM Adud wa zaZldun soseL weLfiyr ministr neMca kiPgeNn haISi, miroLlbi nupi Amdi liKtetiZ mardrsiZd nCyutCrisNgidmK monitri heLH pinb sCkiM Asin miTyeZ HMli>

sCkiM Asi maI paKhNnb hoTnb cxI>

pCrDaN mNtCri matCru vNdn yojnagi mSad miroLlbisiZ Amdi leKtetiZ mardrd lupa lisiZ 5gi seNfM INstoLmeNT AhuMlK HoKn pibgi SudoZcab lE>

seNfM Asi mma AoIbisiZ Adugi beZK AekaUNT Amdi posT AekaUNTt HajiNgni>

jnni surKsa yojnagi mSad lupa lisiZ 1 gi mteZsu lOb yaI>

sCkiM Asigi mSad sCteT Asigi AoIn INroL tOb binifisri msiZ Asi 27219 ni>

lupa 108529000 binifisrisiZd daIreKT binifiT tCraNsfrgi SuTHaZd piSCre>

cyoL Am cuPn paZHoKkdOrib pCrogCraM Asigi mpuZ AoIb HiMdi tuwards biLdiZ Ae heNdi nesN sev mardr heLdi nesN haIb Asini>

pCrogCraM Asi Ha Asigi 8 faUb cTHgni>

sCkiM Asigi distCriK AedministCresNg soseL weLfiyr diparTmeNT Amdi heLH, pNjayeti raj INstitCyusNsiZg puNn paISTkdbni haInsu mhaKn foZdoKSi>

HOrM Adud IMfaL IsTki ADKsa pi bimola, pCriNsipaL sekCretri soseL weLfiyr vuMluNmaZ, pCriNsipaL sekCretri faInaNs rakes rNjN, IMfaL IsTki di si rxgitabli, IMfaL wesTki di si, AeN pCrbiN, soseL weLfiyrgi direKtr AeN ji UTtM, heLH srviseski direKtr da. ke rajosu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 03, DEC 2019