TODAY -

vaIrodaN sCkuLgi geT myad sab fCruT veNdrgi sxsiZ sidoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 07 2019 : mtM Srgi mmaZd lMdMsigi mhEroIsiZgi luP Amn AkNb pCrotesT tOdun tKHoKSinb SoZjx kya cxsiNSibdgi haI korT Aof mnipur faUbd wakTnrKtun lEbaK waHoK AoISib IMfaLgi HaZgaL kEHeLd lEb vaIrodaN meKsweL hiNdi pCraImri AeNd haI sCkuLgi geT myad lErKSib fCruT veNdrsiZgi sxsiZ sidoKSCre>

haIrib veNdr Asigi sxsiZ Adu zsi numidaZ puZ 8.30 roM tarKpdgi hOrdun IMfaL mCyunisipaL korporesNgi AofisLsiZn lMjiZdun korporesN Asigi sCtafsiZn sidoKSibni>

je si bi Amdi AtE meciNnrisiZ AmsuZ garisiZ sijiNndun tKHoKlg sidoKpgi HbK numidaZ puZ 10 heLlKp faUbd cTHSi>

mfM Asid lErMb veNdr preZ Asigi mHKt kuPlMb jiZGsiZ yaUn mSoZ AoIn sijiNnrMb U-wa Amdi UbaKki fMbaKsiZ puMnmK siT-naNn tKHoKlg AaI AeMgi garisiZd haPtun hoNdoKSi>

mrM Asidgi fxlKSib paU Amgi mtuZINn cTlib cyoL Asigi mnuZd telipti AmsuZ HaZgaL kEHeL Amdi sni mNdir mnaKt mpaZgL kLlb boM Ani mHx-mHx poKSaIdun AsoK-ApN yaUhNSib HOdoKsiZ Adugi mtuZdgi mnipur lEzaKki maIkEdgi lOSTlKp ceKsiN HOraZgi mnuZ cNn fCruT veNdrsiZ Asi sidoKSib AoIgni haIri>

pNb yabdi, haI korT Aof mnipurd faIL tOrKSib pitisN Amgi mtuZINn piSib wayeL Amdsu mfM Asid lErib fCruT veNdrsiZ Asi lOHoKnb mnipur lEzaKt SxhNb lESibni>


MAYEK NEWS - 08, NOV 2019