TODAY -

heritejgi mfM AoIrib kxlad suti numiTtdi miAoI lisiZ 1 heNn laKp yaUri
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, diseMbr 7 2019 :
nomita SoZbaNtabM

mnipurgi AoIn caUHoKcrib heritejgi mruAoIb mfM AoIrib kxla laIfMleNd mi laKpgi caZ heNgTlKli>

suti mtMd noZmd miAoI lisiZ 1 heNn laKp yaUri, szaI festiveL mtMdsu mi laKpgi caZ waZSi>

mnipur sCteT AarkiAolojidgi fxb paUd kxlad mi cxbgi caZ Asi noZmd mi 100 dgi 200 faUbgi caZd cxli>

suti AoIb mtMddi miAoI lisiZgi mHKt cxle>

AyaMbn lokLgi miAoIsiZni>

mpaNgi miAoI laKp mtM AoIrbsu kxlad AduMmK cxI>

szaI festiveL hOdoKp numiT nbeMbr 24 d lokLgi miAoI 1350, mnipurgi mpaNdgi miAoI 100 puNn miAoI 1450 laKSi>

kxlad cxbgi hEnbi heNgTlKli>

nbeMbr 25 dgi miAoI 300 laKSi>

100 n mnipurgi mpaNgi miAoIsiZni>

nbeMbr 26 AmsuZ 27 tsu kxlad miAoI 300/300 loMgi caZd cxSi>

nbeMbr 28 d miAoI 500 cxI>

msigi mnuZd 100 roMdi mpaN lMdgini>

nbeMbr 29 d miAoI 400 cxI>

msigi mnuZd miAoI 100 roM mpaN lMgini>

nbeMbr 30 d miAoI 500 cxI>

frsT nbeMbrd miAoI 1200 cxbgi rekord lE>

sekeNd nbeMbrdn miAoI 300 loM cxI>

paUce Asin ASNnn diparTmeNT Asin szaI festiveLgi HOraZ paISTp lEbCra haIn yeZbd fxlKp paUd szaI festiveLgi AoIn AheNb HMb lEte>

cuMn kxla mnuZd laI SuruMb Amdi yeZb laKp Asini>

seMgT-sagTp yaUde>

kxla yeZb laKSib modrN kolejd tMbi sosiL taZSuLn foZdorKpd, kxlad cxbsi yaMn nuZzaI, poTHab mfM AoI>

puKniZd nuZzaIb poKI>

fotosu heKt nMniZI>

kxla mnuZd cxbd Ix-tPp fxhLli>

kxlad lErib mCyujiyM Asi yeZbd AESoIn Sxdb kyasu Sxle>

mhOsagi AoIb fjb kyasu Ub fxle>

AseZb nuZsiT fxb mfM Amsu AoI haInsu mSa taSi>


MAYEK NEWS - 08, DEC 2019