TODAY -

jeLsiZ koMnb IlijibL pCrijnr SudiZmK HadoKnb supCriM korTn Aordr tOSCre
Source: Hueiyen News Service

nCyu deLli, me 08 2021 (AejeNsi) : mmaZd AmuKt HoKSidCrib mAoZd lEbaK Asid kovid-19gi fivM lusiLlKlibsig mri lEnn HaZj numiTt supCriM korTn lEbaK Asigi jeLsiZ koMhNnbgi direKsN Sr pas tOSibg loInn peNdmiK Asin mrM AoIdun mmaZgi chid beL nTtCrg peroL piSCrb pCrijnr SudiZmK SudKt HadoKnb Aordr tOSCre>

cif jstis AeN vi ramanan luciZb AmsuZ jstissiZ AeL nagesCwra raU AmsuZ surya kaNt yaUb beNc Amn haI, mmaZgi AESoIgi AordrsiZgi mtuZ INn peroL piSCrb INmeTsiZ peNdmiK Asi laKsiNbd mteZ AoInb AmuK hNn numiT 90ni peroL pigdbni>

AekCyujsiZ mSuT paIdun pub mHO tarib pulis prsneLsiZd vaIrs cxlKp yabgi SudoZHib lEribsi yeZdun hOjiKki kovid-19 laIcT mnuZsid pCrijnrsiZ heNdkP cNb Asi koKHoKpinb Aetorni jenreLn haIjSibbusu toP korT Asin pNSi>

INdiyagi jeLsiZd INmeT laS 6 heNn lE>

jeL Srdi msagi kepasitidgi yaMn heNdoKlg INmeTsiZ HMli>

hirM Asig mri lEnn jeLd lErib INmeTsiZ AmsuZ HbK tOrib pulis prsnLsiZ AnimKki hKseL AmsuZ hiZbgi raITki wafM laKpd jeLsiZ koMhNb mHO taI haIbsi AESoIn SxhNb paMmi haIn beNc Asigi Aordr Adud pNSi>

beNc Asin mSa tan haI, AedministCresNd tCraNspreNsi lEhNb Asin peNdmiK Asi HeZnbd yaMn SudoZcahLli>

korT Asigi Aordrdgi seMSib sCteTsiZ AmsuZ yuniyN teritorisiZgi haI pawrd kMmitisiZn mmaZ chigi marct beLd HadoKp yahNSCrb pCrijnr SudiZmK HiNHbgi fivM lEhNdnb AEc pi sisiZn AmuK hNn SNnb tOdn maNnb rilij pigdbni>

hirM Asig mri lEnn AESoIn deLlid cTnrib HOraZd miTyeZ cxsiNb paMmi>

deLlid jeLd INmeTsiZ lEribsi websaITsiZd APdeT tOI>

AsiguMb HOraZsiZ Asi AtE sCteTsiZnsu SNnb mHO taI>

msigi mHKt haI pawrd kMmitisiZgi wareP SudiZmK sCteT ligeL AoHoritisiZ/sCteT gvrNmeNTsiZ/haI korTsiZgi websaITsiZd foZb mHO taI>

msin I-paU niZHin Sxb zMhLli haIn toP korT Asin msigi Aordrd haISi>

haI pawrd kMmitin INmeTsiZ InO nOn HadoKpgi wafM SNnbgi mHKt kuMja 2020gi marc 23d pas tOSib Aordrn HadoKnb SxhNSCrb INmeT SudiZmK mrM cab kNdisNsiZ HMlg SudKt HadoKkdbni haIn toP korT Asin mSa taSi>


MAYEK NEWS - 09, MAY 2021