TODAY -

bisnupurd lEb yoZsiZ caniZzaI lErKtbdgi caKSuMdgi caK cfu HaZdun purMb yaUre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 09 2021 :
bijy laIsrBM
stBeT Asin hOjiK mayoKnrib kovid-19 peNdmiKki saHirb fivM Asibu laKsiNnbgidmK kNteNmeNT joN AmsuZ krfiyunciZbgi AHiZbsiZ hMjiNdun yuM-yuMdgi mpaN HoKp yahLlKtbn mrM AoIdun bisnupurgi si AaI kolej AmsuZ bisnupur laIreMbigi Umxggi mpaN HoKp yaHLlKtbn mrM AoIrdun bisnupurgi si Aai kolej AmsuZ bisnupur laIreMbigi Umxdgi mrKt mtM kyagi mmaZdgi lErKlib yoZsiZd mhOsaguM mSoIgi mciNjaK Habidbdgi yoZ AyaMb myaZ kxsiLlKpg IroInn caniZ-HKnizaI lErKtbdgi mbuK laMlb yoZsiZn Hxnbd lEb yuMsiZgi caKSuMd cxsiLlKtun caK cfu HaZdun purMb yaUre>

HOdoKsiZ Asigi paU fxbdgi paUce Asin mfM Asid hKHeZnn cTtun feZsiLlubd bisnupur ward nMbr 3gi mnuZ cLlib yoZ myaM lErib mfM Asig yuMloNnrib msagi 75 roM surb waZSeM babu kOb miAoI Amn haI, bisnupur laIreMbigi Umxgi sruKsiz yaUn si AaI kolejggi mrKt lErib mfMsiZ Asid hOjiK yoZ 500 roM lEri>

mSoIn lErKlib mfM Asid haNndi AcOb hEnO paMbi, HEboZ paMbisiZ hOrMbd nTtn hEjaZpeTnciZbsu mraZ kaIn hOrMmi>

mtM Adudi yoZsiZ Asin cab HKp sfxddun mbuK laMbgi HOdoKsiZ HoKSide>

UhE-wahE AmuNbsiZ cadun hiZlKSibni>

Adubu si AaI kolej liZSTlKSibdgi hOrMb AcOb U paMbi Srsu yaNHTSibg loInn UsiZ Adun yoZsiZd pirMb UhEsiZ pib lePSi>

AmroMd mfM Asid lErib yoZsiZ Asi hESa, hEkrBu, corfoN Amdi maLhEnciZb AsiNb hE-rasiZdi paMn cade>

mSoIn yaMn paMn caribsiZgi mnuZd AmuNb lfoI, hEnO, AwaHbi Amdi puZdoZnciZbni>

haIrib mhOsa laIreMbin pib UhE-wahEsiZ Asi cadun lErKpgi mHKt yoZsiZ AsigidmK mciNjaK heK heK Habirb kMmiti Amgi miAoIsiZsu laKI>

mSoIgi maIkEdgisu AyuK-AyuKt laKtun mciNjaKsiZ HabirMmi>

AduM AoInmK mSoIgi mciNjak lErKtrBb mtMddi mSoIn lErib mfM Asig nKnb lMbid cTp miAoIsiZ faUbd coZsiLlKtun miAoIsiZ Adugi koK AmsuZ SoZd ciKlKp yaUrKle>

msidgi heNdorKtun AkoIbd lEb yuMsiZgi mi lEndb taNja yeZlg yuMsiZ Adugi caKSuMd cxsiLlKtun HidoKlg HMb caK caHoKlMb, ceZfudgi ceZ hEdoKlg carMb AmsuZ caSaIrMb, raIs kukr yaUn ApiKp caK yaUb cfusiZdi HaZdun purMb yaUre>

yoZsiZ Asin tOrKlib mAoZ mtO Asdgi yuMbusiZn nuZn Habd AsoK-ApN nxbsu yaUSrBe haIrKSi>

AhL Asin mSa tan haIrKSibd bisnupurgi mfM Asid lErib yoZsiZ Asi AduzE niZHO paLlizE mtMdgi lErKlbni>

yoZsiZ Asin hOjiK lErib mfM Asi mtM Amd konuZ AoIrMb mfMni haInsu haInri>

mSoIn caKsxsiZd cxlKtun ceZ AmsuZ AHoZb caKsiZd targeT tOrKpd nTtn yuMsiZ Adugi IxSoLd Harib mna-msiZ Amdi mhE-mroI kyasu foIdTlb caHorKpsu yaUre haIri>

yoZsiZ lErib mfM Asig nKnn lEb nupi Amn foZdorKSibdn yoZsiZ Asin lErib mfM Asigi AkoIbd niZHijn yoTki jalin ceKsiNn Sadun HMbigdbni>

Adug mSoIgi mciNjaKsiZ mraZ kaIn AmsuZ caZ nain habigdbni>

haIrib HbKsiZ Asi lOSTpirKlgdi mSoIg nKnn lEri miAoIsiZ Asisu Suya tusiTn lEb zMgni haIri>

mhaKn mSa tan haIbd mfM Asid lErib yoZsiZ Asi yaMn siZI>

mSoIn canbni haIdun kriguMb ApTp nTtrBg ApuMb hE-rasiZ Harub mtMdsu caU haIb yade>

mnM nMlg toKI>

dukaNdgi biskyBuIT lEdun pijb faUbd biskyBuITsiZ Adu mSuTn seZn tEHoKlg caI>

SoZnaZ mhE AmuNbsu mSoIn ApaMb ciNjaKni>

mrM Adun yoZsiZ AsigidmK yeZdun mSoIn lErib mfM Asid AhaUb UhE-wahEnciZb mhEsiZ paNb U paMbi Sr Habib mHO tari haInsu foZdorKSi>

AmroMd, bisnupurd hOjiK lEhOrib yoZsiZ Asidgi mhablid lErib yoZsiZ Asin caUbsu heLli, noIbsu heLli, msigi mfMn mhabligi yoZsiZ Asidi numiT SudiZgi mbuK HNn cab fxbdgini>

AduM AoInmK mhabligi AoInsu yoZsiZ AsigidmK AkoIbd Sarib yoTki jali nMHeKtun knaguMb miAoI Srn mnuZd cxsiNdun mna-msiZ HeKp yaUri>

msisu mhabligi yoZsiZ AsigidmK yeZbirg tOhNniZdbgi ApaMb mfM Asigisu miAoI Srn foZdoKnrKli>


MAYEK NEWS - 10, JUN 2021