TODAY -

'AeZgClo kuki war HOrM paZHoKlgni, bNd tObignu'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 9 2019 : mnipurgidmK bCritisk HeZnSib SoZjaI laN, AxgClo kuki wargi chi 100 subgi HOrM Ha Asig 17t paZHoKlgni>

numiT Asid bNdcniZb tObignu haIn kuki INpigi pCrsideNT heNjaHaZ SoZjaIn paUmisiZg Unbd foZdoKSCre>

kuki INd paUmisiZg Unbd heNjaHaZ SoZjaIn haISi, kuki INpin siNdun kaZpoKpi distCriKki mnuZ cNb saIkuLgi AaIsaN SuLg HOrM Asi paZHoKlgni>

mnipurgi cif ministrsu sruK yagni>

paZHoKkdOrib SoZjaI laN chi 100 surKpgi niZsiZ HOrM Asid ApNb pibignu>

bNdnciZb tObignu>

kuki SuLsiZd niZsiz HOrMgi AoIb nuZ AmmM yuZbiyu>

IN difeNs Aof Awar AeNseNtCreL leNd AeNd fCridM haIb HiMd paZHoKkdbni>

msi Hab nuZ yuZbiyu>

msid knaguMb Srn laNn Ubsu lE>

msi mnipurgidmKtni>

bCritisk kukig laN soKnSib Adu niZsiZbni>

msi kuki SKtgi nTte, mnipurgini>

mnipurgi lM kNnb HeZnSibni>

mnipur miyaMn kaZluP, furuP SaIdn laKpiyu haInsu mhaKn foZdoKSi>

paUmisZg UnSib Adud kuki INpi mnipurg pCrsideNT SaImaZ coZloI, AxgClo kuki kMmitigi ceyrmeN jaZmaZ haUkiP, ke AaI AeMgi jenreL sekCretri soSoluM matesu sruK yaSi>

HOrM Asig mri lEnb wafM kyasu foZdoKnSi>


MAYEK NEWS - 10, OCT 2019