TODAY -

'kNsCtCrKsN lebrrsiZgi peNsN skBiM cTnhLlu'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 12 2021 : lEzaKki skBiMsiZgi SudoZcab fxdbn AwaB SaZlg lErib lMdM Asigi lebrrsiZgi yeZlg lEzaKki skBiM Am AoIrib kNstrBKsN lebrrsiZgi peNsN skBiM SudKt cTnhLlu haIn loyalM kNstrBKsN warkr's weLfeyr yunyN (AeL si si dblBiyu yu)gi sektrBetri AeM sSin prBest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Asin haI, bisnBupur Amdi IMfaL wesT distrBikTKi mnuZ cNb loIjiZ ciZsaZgi noZpoK Hxbd tarib SuN kyad lErib seL HuMgi fTtb kNstrBKsN lebrr lisiZ kya Asi koronavaIrski laKdaUN tOSibdgi HbK su-noMbgi caZ hNHrKpn ImuZ mnuZ hiZnb hoTnbd Awab kya mayoKnre>

loyalM kNstrBKsN lebrr yuniyNgi chigi jenreL bodi mifM mmaZ cigi deseMbr 12d kaZmoZ maIsnBam lEkaId fMSi>

mifM Adun zsi zsimK kNstrBKsN lebrrsiZn wari-nxlib, sun-sun laIrb heNjiLlKlib, msa-mU fn HMb zMlKtb Amdi msagi chi nOn AhL AoIsiLlKp miAoI kya yaUrKle haIbnciZbgi mtazd peNdb foZdoKnSi>

lEzaKn kNstrBKsN lebr kyad seL-HuMgi SudoZcab pirbsu SudoZcab fxdb lebrr mri kya lEri>

mrM Adun kNstrBKsN lebrrsiZgi fxfM HoKp SudoZcabsiZ AHub mtMd piHoKnb lEzaKt tKsiNnb wareP mifM Adun lOSi>

ceroL Adun mSa tardun haIbd, peNsN skBiM Amdi kuMja 2018gi AedyBukesN skBiMnciZb Srsu pibidn lEri>

skBiMsiZ Asigi SudoZcab fxnbgidmK mri lEnb diparTmeNT lebrr ca kyan rejistr tOdun, chi kya kardrinyBu tOdun laKlb mtuZd chi 60 heLle haIdun SudoZcab AmTt fxdn Awab SaZb tari>

mrM Adun AwaB SaZlg lErb lMdM Asigi lebrrsiZgi yeZlg kNstrBKsN lebrrsiZgi peNsN skBiM SudKt cTnhLlu haInsu ceroL Adun lEzaKki puKniZ ciZsiLlKli>


MAYEK NEWS - 13, JAN 2021