TODAY -

yaMbeMgi lEkaI 3mKt si Aar pi sigi AHiZb HMSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 12 2021 : zraZ AyuK puZ 10.30 roM tarKpd IMfaL IsTki ANdCro AeseMbCli kNstitCyuAeNsigi mnuZ cLlib yaIripoK yaMbeMd 12sub mnipur sCteT AeseMbCli IleKsNd mireP AoIgdOrib keNdideT Anigi sportr/warkrsiZgi mrKt HoKSib HOdoK Adugi mtaZd IMfaL IsT distCriKT puliski Aes pin zraZmK distCriKT mejistCreTt pirKSib riporT AmsuZ zsin kEraU bitCrgi sb divijneL mejistCreTn pirKSib riporTsiZd yuMfM AoIrdun yaIripoK yaMbeMgi tozaN tozaNb mfMsiZ Asid zraZgi AduguMb mfMsiZ Asigi miyaMgi mhOsagi puNsid saHin AkaIb pirKkdb HOdoKsi HoKhLlKtnb AmsuZ mfMsiZ Asigi miyaM AmsuZ mSoIgi mrL-mHuMsiZ AmaZ Ata HoKhLlKtnbgidmK ceKsiN HOraZ lOSTp AoIn kCrimineL pCrosijr kod (si Aar pi si)gi seKsN 144gi sb seKsN 2gi mSad yaMbeM mSa lEkaI, yaMbeM myaI lEkaI AmsuZ yaMbeM mHK lEkaId AHiZb HMle haIri>

zsi distCriKT mejistCreT IMfaL IsTn HoKSib Aordrgi mtuZINn AHiZb Asi zsi AyuK AzNb puZ 6tgi hOrdun haIrib ANdCro Ae sigi yaIripoK yaMbeMgi lekaI AhuM Asid Ha 2 cuPn cTngni haIri>

AHiZb Asi HMlizEgi mnuZd miAoI 5 nTtCrg 5dgi heNn puNb yaroI>

noZmE, cE, nuZ nTtCrg SuTlaI AoIn sijiNnb yab poTlMsiZ pudun cTHoK-cTsiN tObsu yaroI haIri>

mfMsiZ Asid AoIrKlib fivMsiZ Asigi tzaIfdb lEbdgi AHiZb Asi notisnciZb pidn distCriKT mejistCreTki maIkEdgi AeKs-parte AoIn HMbni haIri>

pNb yabdi, zraZ HoKSib HOdoK Adud Ae si Asigi mireP AoIgdOriblOreMbM sNjygi warkr 3 noZmEn paNdun soKSibg loInn puNn miAoI 6 soKtun hospitalaIj tOSibni>


MAYEK NEWS - 13, OCT 2021