TODAY -

mE Hanb siZ yaNb AmsuZ paMlO Ubdgi ; ferjoL distCriKTki Umx kya maZsiLlKli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 14 2019 :

laIsCrM bijoIciZgi mnuZ hNjiNb mfMsiZd lEb SuNjasiZn hiZnb puKcaKki laNfM HeZnnb hoTnbd ciZd paMlO Ub Amdi siZ yaNbn mSoIgi AmTt zaIrb paMbE AoIri>

ferjoL distCriKTki mfM kyadsu SuNjasiZn siZ yaNb Amdi paMlO Ubdgi distCriKT Asigi Umx kya maZsiLlKle>

paUce Asin ferjoL distCriKtki mfM kyad cTlub mtMd distCriKT Asigi Umx AoIn lEb mfM kyadgi mpuZ mrE fadCrib U paMbi kya yaNHTtun yuM sanb USoZ seMb, mkK-mkK kKlg sMbL Sab Amdi siZ AoInb kKlg pEdun HMlMb kya HeZnrKSi>

SuNja Srndi siZsiZ Adu gari mpoT farg yoNbsu yaUnhOri>

sCteT Asigi mfM kyad haNn lErMb Umx kya maZsiLlKpn mrM AoIrg AIZ-Asagi fivMdsu caUn AhoZb laKhNbgi AcOb mcaK Am AoIhLlibni>

UmxsiZdgi U yaNSCrbsu haZdun lEhOrib mfM Adud mhE cab yab hE paMbisiZ nTtCrg U cara nOn AmuK HajiNbirgdi AkoIbi AIZ-Asagi SL Asi SrmSEdi kaIhNdn HMb zMgni>

mhOsagi SL kaIrKpn hoZlKlib AIx-Asa AmsuZ noZju-nuZsagi fivM Asid mipuM SudiZmKn nuZnaZb poKtun Umxd mE Hab fTre haIrbsu lePtn AdumK cTHri>

Umxn HLlg lErMb ciZmaI kyasu JuM kLtivesN tObd sijiNnSibn Umx maZsiLlKpgi mcaK AoIribni>

ferjoL distCrKTki mnuZ cNb sNtiZ SuLdgi AhL AoIrb SuNja Amn paUce Asid haISi, SuNjasiZn hiZnbgidmK ciZmaIsiZd JuM kLgivesN tOnri>

JuM kLtivesN tOnb mfM HirKpd ciZmaIsiZd haNn HarMb U paMbisiZ yaNHTli>

mfM Amd hNjiN hNjiN mhE mroZ Hab mtMd lEhaU waTlKpn mpuZ mrE fab zMdCri>

mrM Asin AtoPp mtM Amd AmuK hoZlg kLtivesN HOraZ tOnb hoTnrKpd UsiZ Asi tzaIfdn yaNHTp mHO tarKI>

U-wasiZ yaNHTtun Umx koKHorKp Asin lEbaK lEhaU maZhNbt nTtn IsiZ SoZ Hibdsu Awab AoIrKI>

AdumKpu hiZnbgi AtoPp paMbE lEtbn U-wa yaNHTpgi HbK Asidi lePtn AdumK cTHnri haInsu mhaKn mSa tan foZdorKli>

INdiyN foresT srve Aof INdiyagi riporT Amgi mtuZ INn kuMja 2016t lEbaK Asigi Umx kyad mE caKpgi HOdoK 24,417, kuMja 2017tn Umx mE caKpgi HOdoK 35,444 AmsuZ kuMja 2018dn Umx mE caKpgi HOdoK 39.057 roM HoKSi>

Umx mE caKSib Asin chi Amd lupa kCror 1,101 roM maZle haIn panri>

kuMja 2019gi jnuwaridgin marc Ha faUbd mnipurgi AoIn Umx mE caKpgi HOdoK 1,311 HoKSi haIri>

AmroMd, ferjoL distCriKTki mnuZ cNb curacaNdpurdgi prbuZ faUdun cTlib haIwe nMbr tugi naK yeTt lErib SuNja Srdi mSoIgi paMd Hab mhE-mroZ Amdi mna-msiZ purKtun lMbigi nakLd yoNdun ImuZ-mnuZ punri>

SuNjasiZ Asin puHoKp lfoIgi poTHoKsiZdi curacaNdpur cTp kaZbud siNnrg yoLhNhOri>

AyaMbn dukaN fMb SuNjasiZn dukaNgi poT cE lOb faUb gari dCraIvrd siNnrg puhLlKpn AyaMbni>

ferjoL distCriKTki mnuZd lEb SuN Srgi AhLsiZn foZdorKpd lEzaKki go tu hiLgi pCrogCraM krino SxhOde>

distCriKT Asigi mnuZ hNjiNb SuNsiZdsu lEzaKki go tu hiL pCrogCraM krino SxniZI haInsu soNnhOri>


MAYEK NEWS - 15, MAY 2019