TODAY -

szaIHeLgi Aeriyad koLd sCtorej Am sannb HbK paISTlgni < sCyaMkumar
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 19 2019 : kihoM yaUn UhE-wahEgi potHoK kya puHoKlib lOmisiZgi yaIfnnbgidmK lokL AeM AeL Aeg tandun tzaIHeL Aeriyad koLd sCtorej Am sannb HbK paISTlgni haIn hortikLcr AeNd soIL kNjarvesNgi ministr HOnaUjM sCyaMkumarn foZdoKSCre>

distCriKT Aedminis-tCresN IMfaL wesT AmsuZ szaIHeL parK menejmeNT kMmitin AaI si Ae Aar risars kMpCleKs AeN I AEc rijN mnipur seNtr, seNtCreL AegCrikLcreL yunivrsiti (si Ae yu), hortikLcr AeNd soIL kNjarvesN diparTmeNT, pClaNniZ diparTmeNT, AegCrikLcr dipartmeNT Amdi kMmrs AeNd INdstCrijk puNn SuTsMndun siLlg lMsaZ Ae sigi mnuZ cNb szaIHeL parKt laKlib juN 22 faUb numiT 4 ni cuPn paZHoKkdOrib festiveL Aof paInepL AeNd smr fCruTs hOdoKpgi HOrMd cif gesT AoISib ministr sCyaMkumarn haISi, AheNb fNd Haddun paInepL festiveL Asi mtM AmTtd paZHoKnbgidmK sCteT kebineTt puHoKtun SNnrgni>

mdun festiveL siN-laZb Amdi lOmisiZd kanb kya niZHin pib zMgni>

sCteT Asigi miyaMnsu hKseL fn HMnbgidmK mtM-mtMgi AoIb AorganiK fCruTsiZ cabiyu>

mpaNdgi pusiLlKp UhE-wahEsiZ cannb hoTnbgi mhuTt lMdMsid puHoKp UhE-wahEsiZ AoIn cabiyu>

paZHoKlib festiveL Asin szaIHeLgi AkoIbd lErib lOmisiZn puHoKcrib UhE-wahEsiZ Asi yoNnbgi mfM Amsu fxhLlgni>

mhaKn mSa tan haISi, hortikLcr AeNd soIL kNjarvesN diparTmeNTki mSad lErib mnipur AorganiK misN AejeNsi (moma) n sCteT Asidgi puHoKp caKhaU Amdi siZgi poTlMsiZ AtoPp sCteTsiZd yoNbgi mHKt kihoMsu yoNb zMle>

diparTmeNT Asin mtM puMnmKt lOmisiZbu mteZ paZnnb seM sadun lE>

szaIHeL Aeriyagi AkoIbd lErib lOmisiZnsu lEzaKki tozaN-tozaNb sCkiMsiZgi kaNnb mtM can fxnbgidmK hortikLcr AeNd soIL kNjarvesN diparTmeNTt rejistr tObiyu>

farmrsiZn rejistCresN tOnbgidmK diparTmeNT Asin AedvrtijmeNT HoKtun miyaMdsu SxhLlibni haInsu mhaKn mSa tan foZdoKSi>

szaIHeL parTki AkoIbd kihoM yaUn UhE-wahE kya yoKSTnbgi paNdMd numiT 4 ni cuPn festiveL Asi paZHoKkdOribni>

festiveL Asid szaIHeL vilej, loza koIreZ, HaZjiZ ciru, SokeN Amdi szaIHeL parKki AkoIbd lErib SuL kyan puHoKp kihoM Amdi AtE UhE-wahE kyasu yoNgdOri>

festiveL Asi hOdoKpgi zsi paZHoKSib HOrM Adud lMsaZ Ae sigi AeM AeL Ae soroSaIbM rajeN, waZgoI Ae sigi AeM AeL Ae AoInaM luSoI, koNHOjM Ae sigi AeM AeL Ae da. sapM rNjN, seKmaI Ae sigi AeM AeL Ae hESaM diZgo, lMlaI Ae sigi AeM AeL Ae, ke Aes AEc bireN, AwaZ SunO jiLla prisdki meMbr pCrmo, SoZhaMpaT jiLla prisdki meMbr AeL bobi, SoZhaMpaTki pCrDaN waI muhiNdCro, IMfaL wesTki di si, AeN pCrviN, si Ae yu, AaI si Ae Aar Amdi tozaN-tozaNb diparTmeNTsiZgi AofisLsiZsu sruK yaSi>


MAYEK NEWS - 20, JUN 2019