TODAY -

AzaZsiZgi fCri harT srjri keMP paZHoKkdOri
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 20 2021 : hiliZ litL harT (AEc AeL AEc) yunaIted kiZdM (INdiyN bCraNs AmsuZ mnipur harT faUNdesN Amdi sCkaI h ospitaLn puNn siNdun AzaZsiZgi cyoL Amgi AoIb fCri ciLdCreN harT srjri keMP Am paZHoKkdOri>

fCri harT srjri keMP Asi cTlib kuMja Asigi AepCriL 4dgi hOrg 10 faUb paZHoKkni haIri>

loInn fCri keMP Asigi rejistCresNn hyeZdgi hOrg mHx Hagi 27 faUb cTHgni>

haIrib keMP AsigidmK SNgTlb AzaZsiZd fCri Ao pi di AmsuZ fCri Ikogi SudoZcab pigni>

keMP AsigidmK diLli AmsuZ muMbaId bej tOb hiliZ litL hart (Aes AeL AEc) gi sCpsiAelisT 10gi tiM Am AepCriL 3d IMfaLd HuZlrgni haIri>

laKkdOrib sCpesiAelisTsiZgi tiM Asig sCkaI hospitaLg SuTsMndun numiT 7ni Asigi mnuZd noZmd hart srjri Anidgi AhuM faUb paZHoKkni haIri>

pNb yabdi, keMP Asi AhaNbd mmaZg kuMja 2020gi me Had paZHoKkni haIdun HOrAlMbni>

Adubu kovid-19 peNdmiKn mrMN AoIdun keNseL tOSibni haIri>


MAYEK NEWS - 21, JAN 2021