TODAY -

ji Ao si sCpiyr korn Aar AeN rbig Undun nagaleNdd lErib sikCyuritigi fivM SNnSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 20 2019 : sCpiyr korgi jenreL Aofisr kMmaNdiZ (ji Ao si) n kohimad nagaleNdgi gvrnr Aar AeN rbi Undun sCteT Adud lErib sikCyuritigi fivM kuPn SNn-nEnScre haIn pi AaI bi difeNs wiZgi ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, ji Ao si sCpiyr korn gvrnr Aar AeN rbig UnSib Adud INdiyaN Aarmi AmsuZ AsaM raIfLsn sCteTki AtE AejeNsisiZg SuTsMndun Ix tPp fiv zaKn AmsuZ INdo-mCyaNmar bordr zaKpgi mtaZd lOSTlib HOraZsiZ myeK seZn paUdMSi>

SudoZcadb kya mayoKnb tarbsu AarM forsesn coKHb naIdn lOSTlib HOraZsiZbu gvrnrn HagTp foZdoKli>

tuZd ji Ao sin nagaleNdd tuZ koIn Ix-tPp fivM lEhNnb hoTnbd Aarmi AmsuZ AsaM raIfLsn miyaMgi mteZ mSa tan paZSigni haIn Hajb piSi>

AmroMd, nagaleNdgi gvrnr Aar AeN rbin nagaleNd puliski mkoK HoZb AofisLsiZg hyeZ mifM Amsu paZHoKtun sikCyuritigi mtaZd SNngdOri haIri>


MAYEK NEWS - 21, OCT 2019