TODAY -

kCliN naUreM birhri kolej keMpeIN hOrgni
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 20 2020 : kCliN naUreM birhri kolej keMpeIN hOrgni haIn naUreM birhri kolej sCtudeNTs yuniyNgi jenreL sekCretri AeN si jebCliNn HadorKp ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, naUreM birhri kolej SuNdCraKpMd hOjiK lErib cyeTnbsiZ loIsiNdun kolej Asid Ix-tPp fivM Am purKtun mpuZ fab gvrniZ bodi lEhNbg loInn kolej Asid AekademiK AeKtivitij cyoL Amgi mnuZd hOhNnnb naUreM birhri kolej sCtudeNTs yuniyNn dimaNd tOri>

kolej Asid AnObsbjeKTki korssiZ haZlKp haIbs Afb SudMni>

kolej Asibu mpuZ fan claIb yanbgidmK AnOb ticiZ fekLtisiZ Amdi nN-ticiZ fekLtisiZ nOn haPp haIbsisu tOdb yadCrb HbK Amni>

Adubu nOn rikCruT tOb mtMd di mnipur AedCyukesN korT 1982gi cePtr 11 seKsN 1, sb-seKsN 4(bi) gi mtuZINn tOgdbni>

msigi waZmd wacT-wanoM, seNja-HuMjanciZb kya tOdun kolej Asibu lESa taNn ciZHnb knaguMb AmTtn hoTnrKp yaroI>

hOjiK hOjiK kolej Asid haZdorKlib AnOb korssiZg IroInn mnipurd ANdr gCrejuAeTki leveLd lEtCrib saIkolojiguMb sbjeKTsiZ haZdorKlbdi sCtudeNTs yuniyNn traMn AoKkni>

AnOb korssiZ haZnb, posT gCrejuAeT korssiZ haZnb hoTndun maIkE AsoMgi miyaMbu AedCyukesNgi lMd InoT Am haPnb kolej Asigi ticiZ fekLtisiZ, nN-ticiZ sCtafsiZ Amdi gvrniZ bodi puNn hoTnmiNnbgi mhuTt Amg Amg huNnb, mraL sinb, kes tOsiNnbsiZ Asi AedCyukesNd namuZnb HbKni haIbsi puMnmKn Sxgdbni Amdi SudKt lePkdbni>

mSa tan kolej Asidgi AoId-padb, huraN-laNnagi HbKsiZ Asi lOHoKnbgidmK mnipurd lErib waSLloN maNnb mhEroIsiZg SuTsMnrg kCliN naUreM birhri kolej keMpeIN hOrgni haInsu ceroLdun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 21, NOV 2020