TODAY -

deLligi wimeN kMmisNn kognijeNs lOSrBe
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 21 2021 : norH IsTnrNgi nupimca Srd resiAeL diskrBiminesN AmsuZ seKsyBuAeL hrasmeNT cHSi haIb riport Amd yuMfMAoIdun deLli kMmisN for wimeN suAo motu kognijeNs lOSTSrBe>

nyBu deLligi AaI pi IstBeTki bikas vwNgi sekeNd flBorgi si-blBoKt lErib kMmisN Asigi cyBerprsN swBti maliwaLn zsi HoKSib notis Amd norH IsTtrBNgi nupimcasiZ Adubu miAoI Srn mfM Adugi haUj Sas vilej Aeriyad resiAeL diskrBiminesN AmsuZ seKsyBuAeL hrajmeNTki HOAoZsiZ cHSibni haIri>

HOdoK Adud miAoIsiZ Adun nupimcasiZ Adubu seKsyBuAeL hrasmeNT tOnb hoTnSibd nTtn nupimcasiZ Adud mSoIgi seKsyBuAeL AeKtivitisiZgi puZsiZd reT kyano haIbgi wahx faUb cHSi haIri>

HOdoK Asibu mayoKnSrBbi nupimcasiZ Adugi mtaZd sosL mdiyagi plBeTforMsiZd syBer tOnrKpdgi SxlKSibni haIbg loInn HOdoK Adugi mtaZd hOjiK faUbd Aef AaI Aar kes AmTt rejistr tOdun lOSTtrBi haIbsu Sxb zMSi haIri>

HOdoK Adug mri lenn kes lOSTtbgi HOAoZ Adubu wimeN kMmisN Asin yaMn hKciNn lObg loInn HOdoK Adugi mtaZd lOSTfM HoKp HbKsiZ ceKsiNn lOSTpgi mHO taI haISi>

mrM Adun kMmisNgi maIkEdgi mri lEnb AoHoritisiZd HOdoK Adugi mtaZd rejistr tOdun lOSTp kes Aef AaI Aargi kopi, HOdoK Adud ceNnrib AekyBuIjsiZ Adugi msK mmiZ msuZ mSoIbu HOdoK Adug mri lEnn fab, puNbgi mtaZ yaUn kriguMb mifa-mipuN tOdrBib AoIrgdi ceNnrib miAoIsiZ Adubu msK SxdoKtun fagTpgi mtaZ yaUn HOdoK Adugi mtaZd lOSTSib HbK HOrMsiZgi riporT Am depyButi kMmisnr Aof pulis, saUH distrBiKT (deLlI) gi maIkEdgi Ha Asigi 25 faUbgi mnuZd piSTlKnb SxhNSrBe>


MAYEK NEWS - 22, JUL 2021