TODAY -

huIyeN laNpaU pbCliK AopiniyN : miyaMn kri paMli, kri haIri
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, marc 23 2020 : moIraZHeM moheNdrBo,
SuNdrBaKpM


kovid-19 peNdimiK IsyuB Am AoIrKpn peniK prBoblBeM AoIre>

AorKlib fivM Asibu traIn lOb cuMloI>

AmroMd knabuMb Srn yaMn HOsadn laIna Asi mnipurd yOrKloI, lePSrBgdpoTni haIn cMn SNdoKtun ceKsiN HOraZ lOSTtb miAoI kyasu lEri>

laIna Asi kdaI faUb sNdorKSigni Amdi mtM kyaM saZn lESigni Sxb zMdbn yaribmSE ceKsiNmiNnsi>

laIna Asin kriguMb narb maduZ wadO sruKpudi nadrBizEd miyaM tiNb HadoKtun Sr Awabi SaZhObn fgni>

AESoI he toZguMsi, ASx-AhE Amdi dblBiU AEc Aogi INstrBKsNsiZ INdun AewyBar AoImiNnsi>

SuNnaI Asid lEmiNnrib mipuM SudiZmKn waSL tamiNnb cxI>

AmroMd caInad laIn Asi neMHSrBbsu AtoPp lEbaK Amd laIna Asi lEhOb mtMd AmuK hLlKloI haIniZzaI lEte>

mrM Adun cTHoK-cTsiN tObd ceKsiN HOraZ lOSTpgisu mHO taI>

bireNdrBjiT teleM,
niZHeM puSrBi mpaL


IMfaL AeyrporTt mpaNdgi laKp miAoI kya HrmeL skBrBiniZ tObgi HOAoZ Asi Sr koMHorKlbrB haIn miyaMn ciZnb lEre>

wafM Asid lEzaKn ASNnb miTyeZ HMbiyu>

miyaM tiNb mfMsiZd SuN-sa haMnb IsiZ, heNd was soP Amdi senitaIjrnciZb HMbirbdi ApeNb AoIgni>

koronavaIrski laIcT HiZnbi haIdun kEHeLsiZ numiT mzani HiZSrBbsu numiT mzanigi mtuZd kEHeLsiZd mi AmuK ciLlKlbdi HiZSrBib Adugi kaNnb krisu lEroI>

miyaM puNbgi mAoZ Asi tuZ koIn cTnb yab mAoZd mri lEnb diparTmeNTsiZn siNbibgi mHO tabr haIn SNjE>

mnipurgi kaciN-koyasiZd lErib yuMsiZgi HoZgaLd Afb IsiZ Amdi heNd was soP HMdun SuT-sa seZn haMdoKpgi cTnbi hOdoKnbgi IhO Am sagTpgi mHO taI>

zMlbdi HoZgaNsiZ Adud senitaIjr AoIn HMlbdi yaMn fb haIbdu AoIgni>

koronavaIrsn narb miAoI zsi faUbd stBet Asid lEtrBi haIrgsu AESoI puMnmK ceKsiNn lEmiNnb mHO taI>


MAYEK NEWS - 24, MAR 2020