TODAY -

jenreL sCtCraIK mpuZ fan sOgTkni< luP
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 23 2020 : seNtrd lErib AeN di Ae lEzaKn HeZSaZ kyad lOmi-siNmisiZgi fxfM HoKp raIT siZndun AeNti farM biL AmsuZ AeNti lebr polisi mHx-mHx cTnhLlib AmsuZ mSa tan cTnhNnb siLlib SoZHaZ Asi cTnb yaroI>

msi hNdoKtun lOmi-siNmisiZgi raITsiZ fxhLlu, mSoIgi SudoZcab fxhLlu haIdun seNtCreL tCred yuniyN 10 AmsuZ INdipeNdENT fedresNsiZn laKlib nbeMbr 26t lEbaK siNb HuZn cTHgdOrib jenreL sCtCraIK Asi sCteT Aisdsu mnipur silx lOmi luPn mpuZ fan sOgTkni>

jenreL sCtCraIK Asid sruK yagni haIn mnipur silx lOmi luPki vaIs pCrsideNT dbCliyu raDan HadorKp ceroL Amn foZdorKli>


MAYEK NEWS - 24, NOV 2020