TODAY -

norH IsTki nupisiZn direKsN pib HiAetr festiveL paZHoKlgni< raDakumar
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 07 2019 : norH IsTki nupin direKsN pib HiAetr festiveL chi Asigi diseMbr 2dgi 11 faUb paZHoKnb seM-sare haIn festiveL kMmitigi cCyerparsN kaZjM raaDakumar, AaI Ae Aes foZdoKSCre>

mnipur pCres kClbt paUmisiZg Unbd kaZjM raDakumarn haISi, SeNjoZlaZ AmsuZ sxgit natK Aekademi, nCyu diLlig SuTsMndun IriLbuZd lEb SeLjoZlaZgi hoLd festiveL Asi paZHoKkni>

diseMbr 3 dgi 6 faUb festiveLg loInn nesnL seminar Amsu paZHoKkni>

seminar Asid diLlidgi AeN Aes digi direKtr AoIrMbi AnuraDa kabur, kisti jeN AmsuZ pNjabtgi niLlM mNsiZh sruK yagni>

siKkiMdgi pbitCr ArunacL pCradestgi kago mado, AsaMdgi rbijit gogoI, diLlidgi varT guPt, Agrtalgi bijoli ckCrbrti, mnipurdgi da. AeM susila, loItoZbM bCrjamohoN, sruZbM bireN Amdi guruAribM guncNdCrn sruK yagni>

HiAetr gCruP 10 n sruK yagdOrb festiveL Asid AsaMdgi 2, tCripuradgi 1, mnipurdgi 7 yaUri>

sumaZ lila nupigi 2 yaUri>

foK HiAetr AoIb mrMn frsT, sekeN taSibdu SNgTlg yaUbni>

AtE sCteT Sr yaUdCribsi mSoIgi pCle UTp zMloIdbgi fivM lEbdgini>

nupi AeN Aes di mnipurd lEri>

tCripura, AsaM nTtn nupigi direKtr AtE norH IsTtn taZn HoKli>

festiveL Asi nbeMbrd paZHoKkni tOrMbdgi lEbaKki IraZn yEHorKpni>

diseMbrd paZHoKkdb Asisu IraZ lErKlbdi hoZdoK-hoZjiN lErKp yaI>

norH IsTki AoIn paZHoKkdb Asid kMmiti seMdun heNn maI paKnb hoTnbd mteZ paZbiyu>

nupigi dCrama festiveL paZHoKp haIbsi nupid IMpawrmeNT pib Amsuni>

mnipurgi IsCyu, fCreMwrK AegCrimeNT, si Ae bi laKpd AtE sCteTsu yaUgdb mrMn hoZdoK-hoZjiN tOrKlbsu warObiroI>

AnuraDa kapur kisti jeN, hEsCnaM sabitCri Amdi niLlM mnsiZhbu IkaI SuMnb UTp AoIn SudoL tMgni haInsu mhaKn foZdoKSi>

paUmisiZg UnSib Adud SeNjoZlaZgi direKtr da. snabM HaniL lEm, direKtr AeL bCrjmohoN, Aes bireN, buD ciZHaZ Amdi AeL rtNsu sruK yari>


MAYEK NEWS - 08, NOV 2019