TODAY -

'AwaZb HaKt IkaI SuMnbgi mHO taI'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 08 2021 : meleMsidgi miAoIbbu tuMn muTSrBsnu mtaguM kovidki laIna laIcT Asigi sahuM kLlb laN Asi HeZnnb miAoIbn AzMb lOsiZ, HOna Amdi paZgL sijiNndun kNn hoTnri>

laNjx Asi maI paKpgi maIkEdsu sxsiLlKli>

laIcT Asi HeZnnb frBNTlaINsiZn lOrib HOdaZ madi sibbu Akib faUdn cxsiLlib SoZHaZ Asigi HOnasiZ Asi AESoI puMnmKn AwaZb HaKt IkaI SuMnbgi mHO taI>

mSoIn mHO paZHoKpd puKniZ hNHdnb AESoIn mSoIbu HOn haPpib cxI haIn Gari yuH klBbki sekrBtri jenreL zriyaNbM milNn HadoKp ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, hOjiK AoIrib fivM Asid laIna laIcT Asidgi zaKHoKnb hoTnbd miyaMn lOgdOrib HOdaZsiZd noZmgi surg car taLlib laIrb miyaMddi cannbgi (puKki laN) Amsu hKHeZnn soKnribni>

msid nTtn laIcT Asin soKhLlibsi AcO mca, laIr-InaKSuNb, msK fjb AHib AmTt SaKtn laNHeZnribni>

msigidmK lEzaKn tozaN tozaNb Aes Ao pi Amdi krfiyunciZb HMbn mrM AoIrg yuMdgi mpaN HoKp yadbgi Awab kya mayoKnrib ImuZ kya Asigi yeZlg Amdi laIcT Asibu mayoKnribsiZ loInn Gri yuH klBbn claIb kMmyBuniti hoM AaisolesN seNtr Asid tozaN tozaNb miAoIsiZn AcOb mteZ kya paZbirKli>

rajyB svagi AeM pi IniZHO lEseMb snajaUb msamK laKpidun si AEc AaI si Asigi AzMb seMfM AmsuZ heNd senitaIjr Amdi hidaK laZHKki mteZ paZbirMle>

lokeL AeM AeL Ae AoIbirib paTsoI Ae sigi AeM AeL Ae, Ae ke mirataIgi maIkEdgi maIna laIcT Asin soKhLlb Gri lEkaIgi ImuZsiZd can-HKnb poTlM mteZ paZbiri>

loInn Aar ke forcyBuN divelPprs prBaIveT limitedki menejiZ daIreKtr Aar ke rameswBrnsu lEkaI Asigi yUmHoZ SudiZd can-HKnbgi poTlMsiZ mteZ paZbirMmi>

ji waI sin claIjrib si AEc AaI si Asid sgolbNd HOnaUjM lEkaI prBaM pNcayTki prBDaN noZHoMbM rtNn AzMb seMfM mteZ paZbibt nTtn si AEc si Asigi nOn sab toIleT, wasruMgi Acxb ceK Amsuz poTlMsiZsu mteZ paZbirKSi>

AsuK cirb mikuP Asid miAoIb SuNnaIgi SLlg Isagi tOdb yadrBb IHOdaZni SLlg Dri lEkaIgi miyaM Amdi ji waI sid canb poT cE, AzMb seMfM, paZgL Amdi lOmisiZgi mteZ paZbirib SwBaI puMnmKpu ji waI sin Gri miyaMgi mhuT siNdun HagTp foZdoKcri>

mtuZdsu heNn caUb mteZ paZbirKSigni haIbgi AceTp Hajbsu ji wai sin HMjri haIn ceroL Adun mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 09, JUN 2021