TODAY -

AsoK-ApN, misi-mina yaUnrKlb mtMd riMs rod seMgdOribCra?
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 8 2019 :
da. SaIdeM AHOb

IMfaL myoLdgi riMs hospitaL tMn cTlib riMs rodki lMbi Amdi fuTpaHki fivM mtM kyagi mmaZdgi seMjiNbidn lEbn AcT-AAoKsiZn caUn SudoZcadb kya mayoKnre>

ApiKp lMbi Asigi myaId siwejgi AcOb mfM Am yaMn kuTHn lErib sruK Adubu cTnb hoTnbd tCrafiK jaM AoIb Amdi koMkuTt tasiNdun AeKsideNT HoKtun AsoK-ApN kyasu yaUnSCre haIri>

Adubu zsi faUb lEzaKn Amdi lMbigi mpu AoIrib pbCliK wrKs diparTmeNTn seMjiNb kOb lEtCri>

mfam Adugi miAoI Srn paU pirKpdgi paUce Asin cTlg yeZlubd riMs rodki fuTpaHki fivM yaMn Hin soKn lEb HeZnrKSi>

loInn lMbi myaId lErib siwejgi yaMn kuTHn lErib mfM Adusu HeZnrKSibni>

riMs rodki mtaId dukaN fMlib miAoIsiZn foZdorKpgi mtuZINn lMbi myaId lErib siwej kuTHn lEb mrMn lMbi Asid SxhOdn tasiNb yaUdun gari HOdun laKp miAoI kya AeKsideNT HoKtun AsoK-ApN kya yaUSib Amdi STn-cEnb kya HoKSibsu lESCre>

gari kuZn HOrib lMbi sid siwejgi AoIrib fivM Asin lMbi Asid tCrafiK jaM toIn HoKhLli>

loInn riMs rodki mtaId dukaN fMlib AtoPp miAoI Amn foZdorKpgi mtuZINn numidaZgi mtMdi lMbi Asid sCtCriT laIT HaNdbn AmuKk heNn SudoZHiniZzaI AoIhLli>

mi Amdi gari kuZn cTlib lMbi Asid lEzaKn zsi faUb sCtCriT laIT HaNbidn HMlib Asi AzKp Amdi faUI>

lEzaKn Amdi lMbigi mpu AoIrib pbCliK wrKs diparTmeNTn lMbi Asid AeKsideNT HoKtun Asi-Ana yaUrKlb mtM AduSKtd lMbi seMbigdOribCra haInsu riMs rodki nakL Anid dukaN fMlib miAoIsiZn haIrKli>

AHub mtMd lEzaKn riMs rodki lMbi, fuTpaH seMjiNdun lMbi Asid sCtCriT laITsu HaNbiyu haIn paUce Asigi SuTHaZd foZdorKSi>


MAYEK NEWS - 09, NOV 2019