TODAY -

caInad mhE tMlib mnipuri mhEroIsiZgi mraIbK kri AoIgdge tMb zMdCri
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, jnCyuwari 09 2021 : caInad medikeL yaUn tozaN tozaNb lMsiZd mhE tMlib mnipuri mhEroIsiZgi mraIbK kri AoIgdge haIb tMb zMdCri>

tozaN-tozaNb lMsiZd caInad mhE-msiN tMHnbgidmK AedmisN tOSCrb INdiyagi mhEroIsiZn lEbaK Adud hNbgi mtaZd puKniZ HOgTniZzaI AoIb SoZHaZ AmTt lEtCri haIn zsi bEjiZd lEb INdiyN AeMbesigi maIkEdgi foZdorKSCre>

hirMsig mri lEnn AejeNsigi paUn haI, caInad hNdun mSa tan mhE-msiN tMnbgi Ayab pirKp zaIbd chi 1 hOjiKLlKlb INdiyagi mhEroI lisiZ kya AoNlaIN sCtdij cTHb nTtn AtoPp paMbE lEte>

tOIguMbsuZ AoNlaIN sCtdij Asi medikeLgi lMddi HoIdoKn SudoZcadb Am AoIri>

AyaMbn medikeL korssiZd caInad AwaZb hayr sCtdij tOrib INdiyN mhEroI 23,000 heNn chi 1 maZdun mSoIgi tuzlMcTki mtaZd pCresr caUn mayoKndun lEri>

caInij AoHoritisiZn kovid-19gi AHiZbsiZ laKlib Ha Srsid koMHoKp yabgi fivM lEte haIn hNjiN-hNjiN paUtaK pib lESCre>

mhEroIsiZd AoIrKlib fivMsig caNnn paUtaK pib mHO taI haIn IraI numiTt INdiyN AeMbesigi sCteTmeNT Amn haISi>

AeMbesi Asin caInij yunivrsitid miZ cNSCrb INdiyagi mhEroIsiZd caInij AoHoritisiZn HMlib AHiZbsiZ Sxn cTpg loInn mSa tan mhE-msiN tMHb yanb mAoZd siN-laZjnb paUtaK piSi>

caInad kovid-19 kessiZ AmuK hNn waZSTlKpdgi AoHoritisiZn laIcT Asi laKsiNnbgi heNn AkNb HOraZsiZ lOSTpg loInn caInad cxHoK-cxsiN tObd AHiZb kya HMSCre>

laIna-laIcT laKsiNnbgi AkNb HOraZSiZgi sruK Am AoIn INdiya AmsuZ caInagi mrKt cartrd fClaITsiZ AopreT tOnbgi Ayabsu piSidCre>

caInad kovid-19 sNdorKpdgi kuMja 2020gi jnCyuwari Hadgi INdiyagi mhEroI 20,000 heNn INdiyad hLlkSi>

mhEroI kyan caInad AmuK hNnbgi Ayab pirKtb AmsuZ pCreKtikeL heNn yaUb medikeLguMb korssiZ AoNlaINd sCtdi tObd SudoZcadbgi mtaZd sosL midiyad peNdb foZdoKnSi>

INdiyagi mhEroIsiZn medikeL sCtdijgidmK caInij yunivrsitisiZd miZ cNnb hoTnribsi mruAoIn kors ApuMbdu tMbd cxb seNfM INdiyagi medikeL kolejsiZg caZdMnbd neMbnni>

AduM AoInmK INdiyad mpaNgi medikeL digCrisiZ rekgnaIj tObg mri lEnb IsCyusiZsu lEri>

caInij yunivrsitisiZdgi fxb yaUn mpaNgi medikeL digCrisiZ paIrib INdiyNsiZ tzaIfdn foreN medikeL gCrejuyeT AegjaminesN (Aef AeM ji I) pas tOgdbni>

msi INdiyad pCreKtis tOnbgi laIseNs lObd kMpLsri AoIb AegjaMni>

nesnL bord Aof AegjaminesNs (AeN bi I)n hNdKt AenalaIsis tOSibd kuMja 2015dgi kuMja 2018 faUbd caInij medikeL yunivrsitisiZd tMb INdiyagi mhEroIsiZgi cad 14 yOdn Aef AeM ji pas tOb zMSi haIbsi UTli>

hOSib cyoLd caInij foreN ministCrin foZdoKSibd, mpaNgi mhEroIsiZ caInad mSa tan mhE-msiN tMb hObgi mtaZd yeZsiLlgni AmsuZ hirM Asigi mtaZd mri lEnb parti SudiZmKn mSa tan tanSigni haISi>


MAYEK NEWS - 10, JAN 2021