TODAY -

farM lo AhuMgi IMpClimeNtesN supCriM korTn sCte tOSCre
Source: Hueiyen News Service

nCyu diLli, jnCyuwari 12 2021 (AejeNsi) : seNtCreL gvrNmeNT AmsuZ lOmisiZgi mrKt mtM saZn yeTndun laKp farM lo AhuM cTnhNbgi HbK supCriM korTn lEbaKpoK numiTt sCte tOSibg loInn pCrotesT tOrib lOmisiZgi peNdbsiZ yeZsiNnb kMmiti Am seMSCre>

farM losiZ Adubu cTnhNbgi HbK sCte tOre haIn cif jstis Aof INdiya Aes Ae bobden luciZb supCriM korTki beNc Amn haISi>

losiZ Adugi mayoKt laKp AobjeKsN SudiZmK kMmiti Adun yeZsiNgni>

gvrNmeNTki farM losiZdugi mayoKt wakTniZbsiZn kMmiti Asid wakTp yagni>

kMmitin korT Asid lOmisiZgi wakTk mri lEnb riporT tOgdbni>

kMmiti Adud yaUgdOribsiZdugi mnuZd AegCrikLcreL Iknmist AsoK gulati, saUH Aesiya INtrnesnL fud polisi risars INsCtitCyuTki direKtr pCrmod kumar josi, seHkari sxgaHNgi AniL GNwaT AmsuZ vartiya kisaN yuniyNgi bi Aes maN pNb yaI>

kMmiti Asin lOmisiZd maNnb miTyeZn yeZgni haIn pNbg loInn lOmisiZn pCrosidiZs Adud soIdn yaUgni haIbgi Hajb supCriM korTn foZdoKSi>

korTt laKlib lOmisiZgi AorgnaIjesNsiZ Adud si je AaIn haISi, nSoIn gvrNmeNTk wari sanSibguMn korTn seMb kMmitidsu nSoIgi peNdbsiZ SxhNgdbni>

lOmisiZn jnCyuwari 26t tCreKtr reLli paZHoKkdOribdun HoKhNb lo AeNd Aordrgi IsCyusiZ pulisn yeZsiNgdbni haInsu si je AaIn foZdoKSi>

AHiZb HMSCrb pakistaN tCruP Srgi meMbrsiZn naroNdgi lOmisiZgi pCrotesTsiZd yaUsiNSCre AmsuZ ripbCliK degi peredt mSoIn AyeT ApN kya pirKp yaI haIn kCleIM tOrib AaI bigi riporTsiZ Aetorni jenreL ke ke venugopaLn korTt pNSi>

mhaKn haISi mdudi, kriguMb mSoIbu diLlid cxhNb mtMd mSoIn kdaId cTlg kri tOrKkni haIbdi Sxb zMde>

gvrNmeNTki maIkEdgi korTt losiZ Adu haHu haHu puHoKSib nTte, chi 20 SNn-nEnrKlb mtuZd HoKlKSibni haIn HMSi>

pCrotesT tOrib lOmisiZg wari raUNd nipaN sanSibd gvrNmeNTki maIkEdgi losiZ Adu AemeNd tOb nTtn wiHdCro tObgi wafM lEte haIbsi ceTn SxhNSibni>

supCriM korTn gvrNmeNTki waHoK AoIrb farM lo AhuM Adu cTnhNbgi HbK sCte tObg loInn lOmisiZgi SoZjx loIsiNb yanbgi nigosiAesN heNdL tOgdb AeKsCparTsiZgi AoIb kMmiti Am seMSib mtuZ puZ Srgi mnuZd pCrotesT tOrib lOmisiZn Aordr traMn AoKlg kMmiti Adubudi mSoIn yab zMloI haISCre>

kMmiti Adud seNtrgi losiZ Adu sOgTp meMbrsiZ yaUI haIn mSoIn foZdoKSi>


MAYEK NEWS - 13, JAN 2021