TODAY -

toteL sTdaUN laUHoKle < ke si pi - AeM je si
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AogsT 12 2019 : INdiyagi 73sub INdipeNdeNs de HOrM boIkoT tObg loInn AogsT 15d puZ 12gi toteL sTdaUN laUHoKle haIn kxlEpaK kMmCyunisT parti-militri joINT kMmiti (ke si pi-AeM je si)gi sekCretri pbClisiti AeNd pCropegNd niZHeM mzaZn HadorKp ceroL Amn foZdorKli>

ceroL Asin haI, kxlEpaK Asid puNn SuNdamiNnrib INdijins kxlecasiZgi kLcr AmsuZ tCredisNd lOnM nMHaK hEb, fTt-laLloZ tOdunt lEb koloniyL INdiyaNsiZg AESoIg kriguMb hirM AmTtd maNndbn mrM AoIrg mSoIg AESoIg AmTt AoIn SuNdamiNnb haIbsi AoIHoKtbni>

IsiZg HaUg puNsiNb yade haIbsi miyaMnsu heNn lOsiZ lErbduni>

mrM Asin laKlib AogsT 15d paZHoKkdOrib INdiyagi 73 sub INdipeNdeNs de HOrM Asi boIkoT tObg loInn puZ 12gi toteL sTdaUN tOre>

toteL sTdaUN Asi AyuKki puZ 6tgi numidaZwaIrM puZ 6 faUb cTHgni>

msid kxlEca puMnmKn INdiyagi INdipeNdeNs de selebCresNsiZd sruK yafM HoKte>

mrMdi koloniyL INdiyagi SubaMnuZd tiNSib miTkuP Adudgi zsi faUb Awa-cEHeZ kya nxli haIbsi kxlE miyaMnsu heNn Sxbirbni>

mroMdoM hiZb paMjb, miSa poNb paMjdb kxlEcasiZddi haIrib numiT Asi AmMb numiTk paZSKni>

zsigi nEhTpirb txdu lEtadCrb SuNnaI Asigi hyeZgi miroLgidmK, tuZlMcTkidmK zsigi miroLn waSL tamiNndun AmTt AoIn INdiyagi INdipeNdeNs de selebCresN Asi kxlEpaK Asid puNn SuNdamiNnrib yeLhOmi kxlEcasiZn boIkoT Amdi toteL sTdaUN Asibu mpuZ fan sOgTpiyu haIn AapiL tOjri>

boIkoT Amdi toteL sTdaUN Asid Ana-AyeK, laIniZ-laIsoL, mE-IsiZg mri lEnbsiZgi AoIndi koNsiLloI haInsu ceroL Asin mSa tan foZdorKli>


MAYEK NEWS - 13, AUG 2019