TODAY -

DnmNjuri yunivrsitigi HOAoZ SM HeZn peNndCre : 6sub semistrgi AegjaminesNgi rijLT hOjiK faUb haIdoKtCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, AoKtobr 12 2021 :
da. SaIdeM AHOb
DnmNjuri yunivrsitigi mSad lEb kolejsigi tozaN-tozaNb korssiZgi 6sub semistrgi AegjaMgi rijLT hOjiK faUb haIdoKpirKtbn AtoPp sCteTsiZd mhE mSa tMb paMjb mhEroIsiZd caUn SudoZcadb kya mayoKnre>

AsiguMb DnmNjuri yunivrsitigi HOAoZ Asid mhEroIsiZgi pereNTsiZn peNdb wafM kya foZdoKnrKli>

yunivrsiti Asid tMlib bi Aegi 6sub semistrd tMlibi nupimca Amgi ApoKpn foZdorKpd, AtoPp sCteTt mSa tab mhE tMnb HOraZ tOb loIrbsu DnmNjuri bi Aegi 6 sub semistrgi paZHoKSib AegjaMgi rijLT hOjiK faUb haIdoKpirKtbn AtoPp mpaNgi sCteTsiZd AedmisN tOb yadn lEre>

mrM Adun mri lEnb loIsxsiZn miTyeZ cxbidun AHub mtMd lMdM Asigi mhEroIsiZn mayoKnrib SudoZcadbsiZ Asi koKnb hoTnbd miTyeZ cxbiyu>

kriguMb AHub mtMd rijLT haIdoKpirKtCrbdi mhEroIsiZgi chi maZb yabgi fivMd lEre>

DnmNjuri yunivrsitigi AoHoritisiZn hOSib chi Sr Asid AsiguMb AedmiT kard, marKsiT Amdi srtifikeTnciZb mtM can pidbgi HoKhNniZdb HOdoK kya HoKhNSCre>

msin mrM AoIdun mhEroIsiZd Awab Amdi SudoZcadb kya mayoKnhLli>

hOjiK-hOjiK 6sub semistrgi rijLT haIdorKtb Asin mrM AoIdun AtoPp mpaNgi yunivrsitisiZd mhE tMb fxdbgi fivMd lEre haIn foZdorKSi>

AmroMd, AtoPp pereNT Srn foZdorKSibd, mhEroI SuNnaIgi yaIfnb mhE-msiN taKpi-tMbirib yunivrsiti Asin mhEroIsiZgi tzaIfdb dokCyumeNTsiZ mtM can piHoKp zMdb haIbsi yaMnmK laIbK Hibni>

kriguMb mhEroIsiZgi yaIfnb mSoIgi fxfM HoKp raITsiZ pib zMdCrgdi yunivrsiti Am AoIn lEbgi wahNHoK lEtbg paZSK AoIre>

mrM Adun hirM Asigi mtaZd lEzaKnsu miTyeZ cxbidun mhEroIsiZn chi kyadgi AwaTp SudoZcadb kya HeZndun laKlib Asi koKhNnb hoTnbiyu>

nTtCrbdi mhEroIsiZgi puNsid AtoPp mpaN lMgi mhEroIsiZg caZdMnb mtMd AduMmK soTHn lErgni haInsu foZdorKSi>

niZsiZb yabdi yunivrsiti Asigi sCtudeNTn yuniyNnsu hOSib sePteMbr Hagi AroIb mtMd paUgi mifM Am paZHoKtun yunivrsiti Asid hOjiK-hOjiK HeZnrib SudoZcadbsiZ, AwaT-Apa kya lErib Amdi tozaN-tozaNb diparTmeNT kya sarib Asisu AHub mtMd loIsiNbinbgi mtaZd foZdoKSib lESCre>

Adubu zsi faUbd HbKt AoNHOKpirKpgi wafMdi lEtCri>

mmaZ Hagi paZHoKSib paUgi mifM Adud di AeM kolej Aof saINski jenreL sekCretri Amdi DnmNjuri yunivrsitigi joINT sCtudeNT forMgi kNvinr slaM roheNn mhEroIsiZgi marKsiT Amdi AedmiT kard mtM can piHoKpidbn SudoZcadbsiZ Asi koKnbgidmK DnmNjuri yunivrsitigi vaIs caNseLlrn mnipur yunivrsitigi vi sid AofisL letr Am Habiyu>

loInn AtoPp mpaN lMgi yunivrsitisiZn mSa tab mhEgi tozaN tozaNb korssiZd miZ cNb yanb mri lEnb dokCyumeNTSiZ fxdCrib faUbdi mpaNgi yunivrsitisiZd pisiNb yab AofisiAeL letr Amsu IsCyu tObiyu haInsu foZdoKSib lESCrbni>


MAYEK NEWS - 13, OCT 2021