TODAY -

misi-mina HoKSCrb faUbd Arib biLdiZsiZgi fivM yeZsiNb hOdCri
AoHoriti lEri haIbgi mtO miyaMn Ub fxndCre

Source: Hueiyen News Service

IMfaL, me 14 2019 : taZn HoKp HOdoK Am AoIn hOSib me 10gi nuZHiLd IMfaL myoLd lErib bi ti rodki Sa Hxbd lEb arib biLdiZgi mHK Hxb sruK Sr niZSaIrKtun SCwaIrMbN kEHeL karKp miAoI Am siSib Amdi miAoI AhuMn AsoK ApN nxbgi HOdoK HoKSCrb faUbd lEzaKki mri lEnb AoHoritisiZn Arib biLdiZsiZgi fivM hOjiKfaUb yeZsiNb hOdCri>

lEzaKki AoHoritisiZ lEri haIbgi mtO miyaMn Ub fxndCre>

Arib biLdiZgi mHK Hxb sruK niZSaIdun misi-mina HoKsib numiT Adudgi AaI AeM sigi AofisLsiZ mfM Adud laKtun yeZsiNSibg loInn IMfaLgi mru AoIb kEHeLsiZd lErib Arib biLdiZsiZ yeZsiNbgi HbK hOrgni haInsu foZdoKSibni>

paMdb HOdoK AduguMb AtoPp HOdoK Am AmuK HorKtnb lEzaKki mri lEnb AoHoritin kri-kri HbK paISTli haIbsi miyaMn SxniZb wafM Am AoIri>

miAoI kyan paUce Asid foZdorKpd, hOjiK ImfaLgi SCwaIrMbN kEHeL AmsuZ paUna kEHeLd Arib biLdiZ kya lEri>

mmaZd yuuhar habgi HOdoK HoKSib mtMdsu kCreK ctSib b iLdiZ kya yaUSCrbni>

mpusiZnsu mSoI mSoIgi biLdiZsiZ Adu Arib biLdiZ maNdnb nOn mcu sxjiNdun msK HoKhNbgi HbK cTHri>

caUSTlb sitisiZddi chi 50 heLlb Arib biLsiZ gvrNmeNTki mri lEnbsiZn notis IsCyu tOdun dismeNtL tObgi HbK faUb ctHnribni>

Adubu lMdM Asiddi Arib biLdiZsiZ dismeNteL tOhNbgi HbK lEzaKn paISTp UdCri>

hNdK Arib biLdiZ Am niZSaIdun misi mina HoKSib HOdoK Asi yaMn laIbK Hibni>

AsiguMb HOdoK Asi mtuZd AmuK hNn HoKhNdnbgidmK lEzaKki AoIb ASNnb HOraZ Am paISTp mtM AoIrbni>

Adubu hOjiK faUb lEzaKki mri lEnb AoHoritin tumiNn lESibguM tOb Asi peNde haInsu foZdorKli>

AnroMd paUce Asin fxb AtoPp paUgi liSuN Amn haI, bi ti rodki Sa Hxbd lEb Arib biLdiZ niZSaIdun misi mina HoKhNSib HOdoK HoKSCrb mtuZ mSa tan AaI AeM sin koNb mfMsiZd lErib Arib biLdiZsiZn SudoZHib HoKhLlKp yabCra haIbdu yeZsiNnbgidmK lEzaKki AofisLsiZ yaUb INsCpeKsN tiM Am seMnnb SNnbdi lEre>

Adubu INsCpeKsN tiM Asid krM krMb diparTmeNTki mihuTsiZ yaUgdge haIbdudi hOjiK faUbgi AoIn cP can lePHoKp lEtCri>

Adubu INsCpeKsN tiM Asid AaI AeM si, taUN pClaNniZ, mahud, pi dbCliyu di Amdi puliski AofisL kya yaUrb yaI>

AeKsprTsiZ yaUgdb INsCpeKsN tiM Asi mpuZ fan seMdCribnina hOjiKmKki AoIn Arib biLdiZsiZ Asi yeZsiNbgi HbK hOdbni haInsu paUgi liSuN Asin foZdorKli>


MAYEK NEWS - 15, MAY 2019