TODAY -

nupi lila kMpitisN
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, sePteMbr 16 2021 : lEbaK Asin niZtMbgi chi 75 surKpgi paZHorKlib Ajadi ka AmCriT mhoTsbki sruK Am AoIn mnipur lEzaKki AarT AeNd kLcr loIsxn siNdun laKlib nbeMbr Had niZtM laNHeZd nupisiZn lOb HOdaZsiZd yuMfM AoIb nupi sumaZ lila kMpitisN Am paZHoKkdOri>

kMpitisN Asid AhaNb pojisN tarb parti Adud nupi laL numiT, diseMbr 12, 2021d mna mHuM yeNHoKpg loInn lila Adusu UTkni haIri>

kMpitisN Asid sruK yaniZb nupi sumaZ lila kaZluPsiZn HeZlbd AoKtobr 1 faUbgi mnuZd Aofis mtMd AarT AeNd kLcrgi direKtrd AepClikesNsiZ pisiLlKkdbni>

AepClikesN pisiLlKp lila kaZluPsiZgi sCkCriniZgi HbKn AoKtobrgi 3 sub cyoLd paZHoKkni>

sCkCriniZ Asid suPntgi lila kaZluP 10 SKtmK kMpitisN Asid sruK yanbgidmK SNgTkni>

AepClikesN pisiLlKpsiZd kMpitisN AsigidmK paZHoKkdOrib sCkCriniZgi mtM AmsuZ mfM tozaN tozaNb SxhLlKkni>

loInn AhaNb pojisN hoLdrsiZd seLgi mna AmsuZ srtifikeT pibg loInn AtoPp kMpitisN Asid sruK yarib partisiZdn srtifikeT Aof partisipesN pigni haIri>


MAYEK NEWS - 17, SEP 2021