TODAY -

lEzaKn mtM can IHE-lOSoZd IsiZ pirgdi poTHoK heNn puHoKp zMgni < parihNb
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 19 2019 :
bijoI laIsCrM

mnipurgi lOmisiZn mhE-mroZ Habd HeZnrib IHE lOSoZd IsiZ fxdbgi SudoZcadbsiZ koKhNdun lEzaKn mtM can IsiZ fxhNb zMlgdi canb mraZ kaIn puHoKtun mipaN taZdn hiZb zMgni haIn yaMn nha AoIrib farmr laIsCrM parihNbn foZdorKli>

IMfaL IsT distCriKki mnuZ cNb kEbi hEkK mpaLd lEb laIsCrM parihNbn paUce Asid haI, bi Ae mrisub simistr faUb tLlMlb mtuZd yuMgi mma-mpagi mteZ paZdun lO Ub Amdi mtM-mtMgi canb mhE-mroZ Habgi lMbid SoZ HaZjiNb hOrKSi>

mhaKn fO loKp loISCrb mtuZd haZdun lErib lObuKsiZd lO szM Amd miyaMn paMn canrib trbuj HaI>

lOseN Amdn maIreN paMbi HarMmi>

Adug lOSaI Amdn cujaK paMbi HarMmi>

lObuKt laZgoL Haddun lEroN mri/mzarK hNjiN-hNjiN SoIrb mtuZd lEbaK Adu kuPhNSi>

mtuZd lEbaK Adu curi naIn seMdun HMLg trbuj, maIreN Amdi cujaK Habni>

lO loKSCrb mtuZ febCruyari Had HaSib mhE-mroZ paMbisiZ Adu IHE-lOSoZ seMdun IsiZ HajiNb mtM AoIrKpdgi mizoNd watr pMP seT waIrg IsiZ ciZbd seL yaMn cxSi>

IsiZ ciZgdOrib IriL tureLsu lEzaKn dolaIHabi daM saSibdgi daMgi daUNsCriMd lEb tureL SoZnuZd IsiZ yaMn laKtbn tureL SoZnuZgi AkuTp IsiZ Sr lEb Aeriyadgi ciZSTlg poT Harib curi Adud IsiZ HajiNbni>

puZ 1 IsiZ ciZbd lupa 250 roM lOI>

paUce Asin hxbd parihNbn mSa tan haI, kuMja 2017t lO loKp loISCrb mtuZd mhE-mroZ Habd lupa 35,000 seNdoZ fxb zMSi>

kuMja 2018d lupa 42,000 roM seNdoZ AoIn fxb zMSi>

cTlib chi 3019dn lupa 50,000 roM fxb zMlb yaI haIri>

mhaKn mhE-mroZ Hanb puKniZd IhuL Am faUrKSibsi mSoIgi lEkaId lEb sagEgi myaMb HoKp Amn tsri pClaNT haNn seMlg trbuj Hab Urubdgi HbK Asi tOniZbgi InoT Am laKSibni haIri>

AhaNbd parihNbn gCriN haUs mca Am saSi>

mdu sabd lupa 15,000 roM cxSi>

gCriN haUs Adugi mnuZd mhaKn nrsri pCleNT haNn seMlg HMSi>

nrsri pClaNT seMbd numiT 15/20 roM cxI>

paMbi Adu liZHoKp yarb mtMd mhaKn lObuKt Habni>

hOjiK miyaMn caIreN Amdi trbuj paMn lEbiri>

kEbi hEkK mpaNd lEb yaMbeM IbuZca kOb farmr Amg AmuK Unbd mhaKn haI, hNdKki lOroK Am trbuj Habni>

mmaZ chiddi hoLseLgi reTt trbuj Asi ke ji Amd lupa 10gi caZd yoLli>

hNdKki chidn hoLseL reTt ke ji Amd lupa 20dgi 28 faUb yoLli>

lOSaI Amdn moroK paMbi HaI>

moroK ke ji Amd lupa 50/60 faUb yoLli>

maIreN ke ji Amd lupa 14 roM yoLli>

Harib poT-cEsiZ yoNnb hoTnbd HoIn Awab lEte>

lloNbisiZn mfM Asid AduM poT lOb laKI>

mnipur lEzaKn lObuKt IHE-lOSoZd mtM can Amdi mtiK can IsiZ fxhLlbdi farmrsiZn mtM-mtMgi mhE-mroZ mraZ kaIn puHoKp zMgni>

lOmisiZn poTHoK yaMn puHoKlbdi AESoIgi IrdM Asigi seNmiTloN mpuZ fan caUSThNb zMgni>

loInn mnipurgi mpaN lMd cTSigdb seNfM kyasu kNb zMgni>

hOjiKti misiZ yaMSTlKpg loInn lO Ub yab mfMdi noZm-noZmgi Asu piKsiLlKli>

IHaI daMn mrM AoIrg lO pri lisiZ 60/70 roM IroLnuZd lESCre>

lErib ciZ Amdi tMgi mhE-mroZ Hab yab lOfM Sr Asi lEZaKn ASNnb mAoZd miTyeZ saNn yeZhOdCrbdi tuZgi miroLn Awab mayoKngni haIn foZdoKnrKSi>


MAYEK NEWS - 20, JUN 2019