TODAY -

snasabigi si AEc AaI si heNn miTyeZ cxhNniZli
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, julaI 21 2021 : IMfaL IsT distrBiKT lMlaI AeseMblBi kNstityBuAeNsigi mnuZ cLlib yaIzxpoKpi mnaKt lErib snasabi SuLgi miyaMgidmK mfM Asigi snasabi prBaImri skBuLd haZdoKlib kMmyBuniti hoM AaIsolesN seNtr (si AEc AaI si) Asid lErib pojitiv peseNTsiZgidmK lEzaKki maIkEdgi AheNb miTyeZ cxhNniZb paMbgi wafM divelPmeNT kMmiti, snasabigi prBsideNT romeN laIsrBMn paUce Asid foZdorKli>

mhaKn haI, hOjiK si AEc AaI si Asid nupa 20 Amdi nupi 30 puNn miAoI 50 roM lEdun layeZlKli>

miAoIsiZ AsigidmK yaIzxpoKpigi pblBiK heLH seNtrdgi doKtr, nrs Amdi stBafsiZn laKtun hidaK laZHK Amdi mHO tarib pLs AoKsimitrnciZb pidun yeZsiNbiri>

mrK mrKt yaIzxpoKpi pulis stBesNgi pulis prsneLsiZsu laKtun yeZsiLlri>

msigi mHKt snasabi vilej kMmiti, mEra paIbi Amdi klBbki miAoIsiZnsu kovid-19 kMmiti seMdun seNtr Asid layeZlibsiZgi AwaT Apa yeZsiLli>

can HKnb poTlMsiZsu AnabsiZ Asigi miAoisiz piri>

HKnb IsiZgin AwaT Apa lErKpd kMmitigi miAoIsiZn seL SaIndun lErg sijiNnri>

Adubu hOjiK faubd lMlaI Ae sigi AeKs AeM AeL Ae, telO can, sSeL sNjeNbM AmsuZ ciZnuZkoK noZgrBeNgi jila prisd meMbrnciZbsiZdi mtNt laKtun zsi faubd pojitiv peseNtsiZ Asigi AwaT Apa hxbirde haIri>

divelPmeNT kMmitigi maIkEdgi si AEc AaI si Asid lErib pojitiv peseNtsiZd SKt nTtn kNteNmeNT joNsiZd lErib miAoIsiZdsu mSoIgi AwaT ApasiZ mteZ paZli>

mfM Adun mnipru gvrNmeNTki mri lEnb distrBiKT AedministrBesNgi maIkedgisu pojitiv peseNTsiZ AsigidmK yeZdun paZb yab mteZ paZhNniZI haInsu fodorKli>


MAYEK NEWS - 22, JUL 2021