TODAY -

'lEzaKn koronavaIrski ceKsiN HOraZ paISTlKlibsid mteZ paZdun HOdaZ lOmiNnsi'
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, marc 23 2020 : koronavaIrstgi zaKHoKnb lEzaKn lOSTlKp ceKsiN HOraZsiZd mteZ paZdun mnipur SuNnaIbu kNbd AcOb HOdaZ lOmiNnsi haIn HaZmEbNd ApuNb nupi luPki pCrsideNT laIsCrM gCyanesCwrin pCrest HadorKp ceroL Amn haIri>

ceroL Adun haI, caInadgi maleM siNb HuZn Akib fxn sNdorKlib noveL koronavaIrs INdiya yOsiLlKSCre>

maleMgi AoIn miAoI lisiZ kyagi HwaI lOSCre>

noZm-noZmgi laIna Asi sNdorKpg loInn mi sibgi caZsu heNgTlKli>

SCwaIdgi kiniZzaI AoIribdi nabu naSCrbdi laIna Asi layeZnb hidaK hOjiK faUbgi AoIn puHoKp zMdCri>

laIna Asidgi nadnb AkNb ceKsiN HOraZ lOSTp tzaIfde>

INdiya lEzaK Amdi mnipur lEzaKnsu AkNb ceKsiN HOraZ kya lOSTli>

hOjiK faUbdi mnipur AmsuZ norH IsTt laIna Asi lEtCri>

AduM AoInmK hOjiK ceKsiNb tzaIfde>

numiT Srni Asid koronavaIrs laInagi cEHeZ fxlb mpaN lEbaK Amdi INdiyagi mfM kyadgi mhE-msiN tMb Amdi HbK tOb cTSib mnipur mca kya myuM-myuMd hLlKtun lEre>

mSoIsiZ Asi mpuZ fan tesT tOdun laIna Asi lEtCre haIb kNfarM tOrbra>

laIna Asidgi negetiv kNfarM AoIdCrib faUbdi mirMdgi hLlKlib IrEcasiZ Amdi mSoI-mSoIgi ImuZsiZn lEzaKki kCwareNtaIN seNtrd lEdun laIna Asi sCteT tOHoKtun zaKHoKnb hoTnb taI>

laIna Asi msad lEtCre haIb Sxlb mtuZd yuMd lEbiyu>

SuNnaIsigi IrEcasiZ kNnb HOdaZ lObiyu>

mnipur lEzaKnsu mpaN lEbaK Amdi INdiyagi tozaN tozaNb sCteTsiZdgi cxlKlibsiZgi mHKt AkNb miTyeZ cxbiyu>

ceKsiN HOraZ kya Amsu lESTpiyu>

mpaNdgi laKp miAoI SudiZmK AeyrporTt Amdi bst laKpsiZ ceKsiNn tesT tObiyu>

bst laKp miAoIsiZ pulis ceK posTsiZdgi kCwareNtaIN seNtrsiZd purg mpuZ fan tesT tOHoKpiyu>

laIna Asin nadCre haIb Sxlb mtuZd myuM-myuMd hLhNbidun IrEcasiZbu kNbd HOdaZ lObiyu>

haNnn myuM-myuMd cxdun lESCrbsiZgi maIkEd AkNb ceKsiN HOraZ lOSTtun niZHin tesT tObiyu>

HOraZ kya Amsu mSa tan paISTnb lEzaKn miTyeZ cxbiyu>

mnipur miyaMnsu mnipurd kovid-19 lEtb lMdM Am AoIhNnb hoTnbd HOdaZ lOmiNnrsi>

mnipur lEzaKn lOSTlKp ceKsiN HOraZsiZd mteZ paZdun SuNnaI Asibu kNbd AcOb HOdaZ lOmiNnrsi haInsu ceroL Adun mSa tari>


MAYEK NEWS - 24, MAR 2020