TODAY -

ti ji hayr sekeNdri sCkuLgi sCtaf 1 pojitiv AoIbdgi numiT huMni suti HadoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, nbeMbr 24 2021 : lEzaKn kovid AepCropCriAeT bihebiyrsiZ ceKsiNn zaKkdbni haIrdun paZHoKkdb HbKsiZ faUb mca SaIn SxhLldun Ha Asigi 10dgi kClsa naIN AmsuZ msigi mHKt lEb mhEsxsiZ mhOsaguMn haZb yargni haIdun HoKSib Aordrgi mtuZINn haZdoKnrKSib mhEsxsiZgi mnuZd Am AoIrib nupimcasiZ SKtn msiZ SCwaIdgi yaMn tMlib IMfaLgi tMfasna garLs hayr sekeNdri sCkuLgi sCtaf Am kovid-19 pojitiv AoIrKle haIri>

HOdoK Asidgi sCkuL Asi hyeZdgi hOrdun Ha Asigi 27 faUb numiT huMnigi AoIn HiZjiLlgni haIbgi notis Am zsi sCkuL Asigi pCriNsipaLn HoKSCre>

pCriNsipaLgi notis Adud sCkuL Asibu numiT huMni HiZjiNgdOrib Asi kovid-19 mSa tan sNdorKtnbgidmK hayr AoHoritin pirKSib INstCrKsNsiZgi mtuZINnni haIri>

loInn notis Asi sCkuL Asigi ticiZ AmsuZ nN-ticiZ sCtaf puMnmKt pidun SxhNbni haIri>

pNb yabdi, mnipur lEzaKki maIkEdgi mhEsxsiZ haZdoKnbgi Ayab piSib Aordr Adud sCkuL AoHoritigi maIkEdgi lOSTkdb ceKsiN HOraZsiZ SxhNSibg loInn mhEroIsiZgi mma mpagi Ayab yaUdCrbdi AzaZsiZbu sCkuL karKte haIdnb wafMsu SxhNSibni>

puMnmKsigi mHKt numiT Srnigi mmaZd INdiyN red kCros sosaIti AmsuZ sCkuL Asigi AeN Aes Aes yuniT-1g SuTsMndun numiT ninigi AoIb kovid-19gi mtaZd Aeweyrnes pCrogCraM Amsu cTHSibni>


MAYEK NEWS - 25, NOV 2021