TODAY -

sNjugi AroIb mHO mzM paZHoKSCre
Source: Hueiyen News Service

IMfaL, juN 29 2020 : kovid-19 pojitiv AoIbdgi layeZdun fgTlKlb negetiv AoIrb mtuZd hoM kCwarNtiN tOdun lErKlg HOri yaNdun sijSibi siZjmE waZm pebiya pNdiT lEkaIdgi naUroIbM sNju (24) gi hKcaZ zsi jeniMs hospitaLgi morgt posT morteM tOrb mtuZd AroIb mHO-mzM paZHoKSCre>

lESidCrb sNjugi hKcaZ posT morteM tOSib Adud AegjikCyutiv mejistCreT sruK yaSibg loInn vidiAo kvrejsu tOSi>

mtuZd Asib hKcaZ Adu magi mHO-mzM paZHoKnbgidmK pulisn lESidCrbgi ImuZgi miAoIsiZd AmuK siNnrg magi poKnfM lMdMd purg mHO-mzM paZHoKSibni>

sNjun hiZlizEd paIrMb mobaIL foNgi siM Adusu pulisn ceK tOrub mtMd yaUrMde haIri>

mhaK caNdigrd sosiAolojid mastr loIrg diLlid siviL srviski AegjaM Hanb lErMbni haIri>

mhaKn SxhOdn lESidb Asid ImuZ-mnuZ Amdi lEkaIgi miAoIsiZn yaMn nuZaItb foZdorKSi>


MAYEK NEWS - 30, JUN 2020